Čeká vás budování kanalizační přípojky a zajímá Vás, jak bude její cena? V tomto článku shrnujeme všechny náklady, které Vás na této cestě mohou potkat. Po přečtení byste měli být schopni spočítat finální cenu realizace přípojky.

Kanalizační přípojka

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou, jež spojuje již vybudovaný kanalizační řad s konkrétní nemovitostí. Jde tedy o potrubí, kterým se odvádí odpad do centrální čistírny. Alternativou ke kanalizační přípojce je domovní čistírna odpadních vod (ČOV), která přečišťuje vody centralizovaně.


Konzultace a nacenění kanalizační přípojky ZDARMA


Standardy kanalizačních přípojek definují jednak předpisy správce sítě, nejčastěji tedy místní vodárny a pak také zákon o vodovodech a kanalizacích, přičemž exaktní definici kanalizační přípojky najdete v §3, odst. 2, zákona č. 254/2001 Sb. : 

(2) Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.

(3) Vlastníkem vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

 


Potřebuji poradit

Cena kanalizační přípojky neboli přípojky odpadu se skládá z následujících položek:

 • Geodetické zaměření, je-li třeba
 • Projekt
 • Povolení
 • Výkopové práce, materiál a stavební práce
 • Instalace a zprovoznění

Celková cena kanalizační přípojky primárně závisí na délce přípojky a terénu, přes který vede.

Schéma kanalizační přípojky

Schéma s revizní šachtičkou na kanalizační přípojce

Schéma s čistící tvarovkou na kanalizační přípojce v půdorysu objektu v podlaze

Schéma s čistící tvarovkou na kanalizační přípojce v půdorysu objektu nad podlahou

Z čeho se skládá cena kanalizační přípojky

Cena kanalizační přípojky závisí na délce a trase přípojky. Cena přípojky se pohybuje v rozpětí 20 000,- až 500 000,-

Cena za realizaci kanalizační přípojky se skládá z několika komponent. Nelze říci, že by kanalizační přípojka měla právě jednu cenu, o které by se dalo napsat. Každý ve výsledku zaplatí jinou cenu za přípojku, což je minimálně dáno délkou přípojky.

Přípojku je potřeba vykopat a je samozřejmě rozdíl, zda kopeme 6 metrů či 50 metrů. Pokusíme se Vám tedy nastínit komponenty, které byste do své vlastní kalkulace neměli zapomenout. 

Projektová dokumentace kanalizační přípojky

Ke každé kanalizační přípojce je zapotřebí příprava projektu, ten Vám může připravit buď projektant nemovitosti nebo autorizovaný vodohospodář. Projektová dokumentace se skládá z následujících částí:

 • Průvodní zpráva
 • Souhrnná technická zpráva
 • Situační výkresy
 • Dokumentace objektů a technologických a technických zařízení
 • Dokumentace stavebního objektu
  • Podélný profil kanalizační přípojky
  • Výkres revizní šachty
  • Schéma kanalizační přípojky
  • Uložení kanalizační přípojky


Potřebuji projekt

Povolení kanalizační přípojky

Kanalizační přípojka se stejně jako vodovodní přípojka povoluje dvěma způsoby. Pokud je kanalizační přípojka kratší než 50 metrů stačí Vám územní souhlas. Logicky je-li delší, bude zapotřebí územního povolení. Oba typy řízení pak spadají do agendy příslušného stavebního úřadu. 

Předpokládáme, že většina z klientů si vystačí s procesem územního souhlasu. Je tak třeba počítat se správním poplatkem 500,-. Během přípravné fáze se také můžete setkat s nutností vyžádat si plán již vybudovaných sítí (např. plynové a elektrické sítě…), za tyto podklady se tradičně platí 300,- za kus. Celkově počítejte s nákladem do 2 000,- za poplatky spojené s vyřízení. 

Nechcete-li úřady obíhat sám(a)  a bojíte se byrokratického kolečka, pak můžete využít tzv. služeb inženýringu. Nebo-li vyjednání souhlasu projektantem. Takové služby nabízíme ke všem našim projektům také. Stačí u nás poptat projekt přípojky a inženýring. 

Realizace kanalizační přípojky

U budování kanalizační přípojky Vás čeká hlavně kopání. V projektu se určuje místo napojení přípojky na kanalizační řad. Za vytyčení místa se obecně platí 500,-. Na místě Vám pracovník správce (typicky vodáren) vyznačí již vybudovanou infrastrukturu. Zde počítejte s nákladem dalších 500,- za každou síť (např. 02, ČEZ…) a hodinovou sazbu pracovníka cca. 1 500,- za hodinu.

Pokud jsou tedy ve Vašem okolí např. 3 další sítě, pak cena za vytyčení bude 2 000,- (místo pro kanalizační přípojka + 3 další sítě) a očekáváme, že pracovník to stihne za 2 hodiny. Celková cena tak bude 5 000,-.

Po vytyčení všech sítí, už může přijet bagrista, pokud si tedy nechcete místo pro přípojku kopat sám, což nedoporučujeme. Hodinová sazba bagristy i s bagrem se pohybuje v rozmezí 800,- až 1 000,- za hodinu práce.  Musíte také započítat dopravu, která bývá zpoplatněna 30,- za 1 kilometr. Samozřejmě se platí i cesta zpět.

Nakonec Vás bude zajímat cena za samotnou přípojku, tzn. materiál a urovnání do původního stavu. Zde je zásadní pod jakým povrchem Vaše přípojka povede. Připravili jsme tedy orientační ceny, které zahrnují i cenu materiálu:

 • asfaltová komunikace – cca 3500,- Kč/bm
 • chodník asfalt – cca 3500,- Kč/bm
 • chodník dlažba – cca 2500,- Kč/bm
 • zatravnění (nezpevněná plocha) – cca 1000-1500,- Kč/bm

Např. povede-li přípojka 10 metry nezpevněné plochy, pak zaplatíte zhruba 15 000,-.


Konzultace a nacenění kanalizační přípojky ZDARMA


Cena za připojení kanalizační přípojky

Finální napojení kanalizační přípojky na kanalizační řad, musí opět provést zaměstnanec správce. Zde si tedy připravte další peníze. Cena za připojení se liší podle správce a jeho ceníku. Typicky lze očekávat cenu mezi 8 000,- a 12 0000,-.

Celková cena kanalizační přípojky

Pokud si nejste jisti, jak se dopočítat finální ceny či Vaše přípojka vychází velmi nákladně. Ještě zkuste konzultaci zdarma u nás. Kanalizační přípojku lze v některých případech nahradit domovní čistírnou odpadních vod a je tak možné ušetřit velkou část peněz. 


Komentáře

Zanechte nám tu komentář nebo dotaz. Váš email nebude veřejný.