Stavíte nový dům? Chcete postavit na svém pozemku studnu nebo domácí čističku odpadních vod? Pak budete potřebovat hydrogeologický průzkum. Chcete znát cenu na práci hydrogeologa? Jak dlouho to bude trvat a jak takový průzkum a finálně hydrogeologický posudek vypadá? 

Hydrogeolog hledající vodu

Co je hydrogeologický průzkum

Hydrogeologický průzkum je proces prováděný odborně způsobilou osobou – hydrogeologem, jehož cílem je zjistit zdroj vody nebo vliv vsaku na podzemní vody. Výsledkem hydrogeologického průzkumu je hydrogeologický posudek.

Zjednodušeně řečeno je hydrogeologický průzkum dokumentace, která se Vám dostane do rukou od hydrogeologa. Hydrogeologický průzkum potřebují klienti, kteří se rozhodlo budovat vrtanou studnu nebo domácí čističku odpadních vod se vsakem či zálivkou zahrady. 

Jaká je cena za hydrogeologický průzkum

Cena za hydrogeologický průzkum se pohybuje v řádech jednotek tisíců korun. Běžná cena za průzkum je tak v rozpětí 5 000,- až 17 000,-. Na internetu se setkáte s následujícím cenovým rozpětím.

 

Chcete ČOV či studnu a sháníte nejlevnějšího hydrogeologa? Pomůžeme Vám.

 

Kdy se hydrogeologický průzkum dělá

Hydrogeologický průzkum pro vsak u domácí čistírny odpadních vod

Rozhodli jste se pro domácí čističku odpadních vod (ČOV) a chcete přečištěné vody likvidovat vsakem nebo využívat pro zalévání zahrady? Pak Vás čeká hydrogeologický průzkum, bez něhož se projektant ČOV nepohne.

čov nebo septik
Domovní čistička odpadních vod je vhodným řešením k rodinným domům.

Co je vsak

Vsakem odpadních vod z domácí čistírny odpadních vod je myšleno vsakování do půdy. Přečištěná voda z čističky v momentě, kdy opustí čistírnu natéká do vsakovacího objektu a je likvidována bez dalšího využití.

Hydrogeologa bude při průzkumu primárně zajímat, zda jsou v okolí nějaké studny, které by mohly být vsakem ohroženy. A také zda je podloží na pozemku vhodné pro vsakování, zda například nebude docházet k promáčení povrchu apod. Závěry z hydrogeologického průzkumu, pak hydrogeolog uvede do posudku.

Co je vsak se zálivkou

Vsak se zálivkou neboli vsakování do akumulační (retenční nádrže) k domácí čističce odpadních vod je řešení, při kterém přečištěné vody z čistírny natékají do nádrže, která je umístěna za čističku. Z té pak dochází k čerpání této vody při zalévání. Nevyužitá voda z akumulační nádrže se pak vsakuje, stejně jako při samotném vsaku.

Hydrogeologický průzkum zkoumá stejné parametry jako v případě vsaku. Tedy zda nedojde k poškození kvality vody v blízké studně a zda je povrch vhodný pro vsak.

Hydrogeologický průzkum pro studnu

I v případě nové vrtané studny je potřeba udělat hydrogeologický průzkum. Ten začíná tzv. hydrogeologickým ohledáním, kdy hydrogeolog zjistí podmínky pro vrt. Primárně ho zajímají okolní zdroje vody jakou jsou studny např. u sousedů, potoky, ale i například žumpy a jímky v okolí.

Po zevním průzkumu většinou projde hydrogeolog pozemek s proutkem a začíná hledat vodní zdroj pro Vaši studnu. Na ideálním místě, pak dochází k průzkumnému vrtu. Dnes už se při průzkumu dbá na to, aby Vaši sousedé nepřišli o vodu a nevznikaly tak zbytečné konflikty.

Výsledkem ohledání je průzkumný vrt.

jak vyčistit studnu

Co je průzkumný vrt

Průzkumný vrt se využívá v momentě, kdy není zřejmé, zda je na pozemku dostatečný zdroj vody. Aby nedocházelo ke vzniku tzv. černých studní je zapotřebí požádat o souhlas vodoprávní úřad, ke kterému již přiložíte vypracovaný hydrogeologický průzkum.

K provedení průzkumného vrtu od 1. 1. 2019 budete potřebovat:

 • před započetím prací na průzkumném hydrogeologickém vrtu bude muset žadatel o tento vrt (investor) požádat o souhlas příslušný vodoprávní úřad. K žádosti o souhlas bude muset doložit mimo obecně závazných dokumentů i projekt geologických prací (dle zákona o geologických pracích), kde budou popsány parametry tohoto vrtu, způsob jeho provedení atd. Postup pro převedení takového vrtu na studnu se oproti současnému stavu nemění.

Co když je zdroj vody pro studnu zřejmý

Pokud je jasné, že na pozemku se nachází dostatečný vodní zdroj. Pak hydrogeolog rovnou připraví hydrogeologický posudek, na základě kterého vznikne projekt vrtané studny a je možné zahájit povolení studny.

Hydrogeologický průzkum pro dešťové vody u rodinného domu

Dešťové vody je dle zákona nutno likvidovat na pozemku u nemovitosti. Pro získání stavebního povolení bude zapotřebí nechat udělat hydrogeologický průzkum. Dešťové vody se u novostaveb běžně vsakují, ne vždy je to však možné a právě to hydrogeolog posuzuje. Hydrogeologický průzkum nejčastěji probíhá pomocí sondy, která zmapuje podloží.

Hydrogeologický průzkum pro vsakování dešťové u rodinného domu

Běžně se pak vsak dešťových vod řeší pomocí jámy vysypané štěrkem, popřípadě pak retenční nádrží na dešťovou vodu.

Kdo může dělat hydrogeologický posudek a kdo je hydrogeolog

Hydrogeologický průzkum a posudek může vydávat pouze hydrogeolog, to je jasné, ale kdo je hydrogeolog a jak ho poznáte?

Co je hydrogeologie podle zákona 

Hydrogeologie je podle zákona č.62/1988 Sb. o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu zařazena mezi geologické práce, viz. § 2 zákona.

zjišťování a ověřování inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů území, zejména pro účely územního plánování, dokumentace a provádění staveb včetně stabilizace sesuvných území,

Kdo je hydrogeolog?

Další paragraf ve stejném zákoně, pak implicitně zmiňuje, kdo je hydrogeolog. Slovo hydrogeolog je v zákoně nahrazeno slovním spojením odborně způsobilá osoba nebo odborný řešitel geologických prací. Způsobilým se hydrogeolog stává složením zkoušky s neomezenou platností u Ministerstva životního prostředí.

V běžném jazyce to znamená, že hydrogeolog osoba s vysokoškolským vzděláním, praxí a kulatým razítkem.

Co obsahuje hydrogeologický posudek (průzkum)

Hydrogeologický posudek pro domácí čistírnu odpadních vod

 • Úvod
 • Geologická charakteristika zájmového území
 • Hydrogeologie lokality
 • Návrh odvodu a vsaku odpadní vody 
 • Ovlivnění okolních vodních zdrojů
 • Závěr

Úvod

V této části obsahuje hydrogeologický posudek záměr celého průzkumu. Tedy o jaký jde pozemek, jaký je účel a jakou čistírnu odpadních vod si klient vybral.

Geologická charakteristika zájmového území

V této části se hydrogeolog věnuje především geologickým poměrům. O jaký jde typ vrchoviny, v jaké nadmořské výšce apod.

Hydrogeologie lokality

Zde již hydrogeolog řeší možnosti vsaku na základě předchozího průzkumu. V této části posudku se rozepíše o podloží na vašem pozemku.

hydrogeolog dělá hydrogeologický průzkum

Návrh odvodu a vsaku odpadní vody 

Hydrogeolog zhodnotí, zda je či není možný vsak a popíše řešení včetně nezbytných výpočtů. Navrhne řešení, jak technicky zajistit vsak.

Ovlivnění okolních vodních zdrojů

Zhodnocení, zda jsou v blízkosti např. studny a zda jsou dodržena ochranná pásma.

Závěr

Doporučení či nedoporučení postavit domácí čistírnu odpadních vod se vsakovacím zařízením.

Hydrogeologický průzkum pro vrtanou studnu

 • Úvod
 • Přírodní poměry
 • Projektové práce
 • Ovlivnění okolních studní
 • Pozice projektované studny vůči možným zdrojům znečištění
 • Závěr

Úvod

V úvodu posudku hydrogeolog popisuje, co je předmětem řešení. Tedy, že jde o vrtanou studnu, která bude sloužit pro zásobování domácnosti vodou na tom a tom pozemku. Dále popisuje faktické jevy, například zda je či není místo napojeno na vodovod, jak jsou využívány vodní zdroje v okolí apod.

Přírodní poměry

V sekci o přírodních poměrech se hydrogeolog věnuje

  • Klimatickým změnám – průměrné množství srážek na daném území
  • Morfologickým poměrům – nadmořské výšce a podložním horninám
  • Hydrologickým poměrům – okolní vodní zdroje apod.
  • Geologickým a hydrogeologickým poměrům

hydrogeologické poměry

Projektové práce

Zhodnocení návrhu projektu a popis stavebních prací při zhotovení vrtané studny.

Ovlivnění okolních studní

Popis, zda a kde se v okolí nacházejí další studny. Výpočet odběru vody na domácnost a zhodnocení, zda dojde k ovlivnění vydatnosti okolních zdrojů

Pozice projektované studny vůči možným zdrojům znečištění

Zhodnocení, jak daleko se od plánované vrtané studny nacházejí případné zdroje odpadních vod, jakou jsou:

Závěr

Doporučení či nedoporučení vybudovat vrtanou studnu.

Jak sehnat hydrogeologa

Sehnat hydrogeologa a zajistit si tak hydrogeologický průzkum není zdaleka jednoduchá věc. Jednak je hydrogeologů poskrovnu, část z nich nemá internetové stránky a díky poptávkám z referencí je ani nepotřebuje.

Projekt domácí čistírny odpadních vod nebo projekt vrtané studny se tak často zpozdí kvůli čekání na hydrogeologa. Proto jsme se rozhodli ulehčit našim klientům cestu, jak získat hydrogeologický průzkum.

V případě, že projekt domovní čističky nebo studny objednáte u nás. Nabízíme zdarma zajištění hydrogeologa. Máme kontakt na 95% všech hydrogeologů po celé republice. U každé zakázky poptáme několik hydrogeologů s žádostí o předložení nabídky. Našim klientům pak předložíme ty nejvýhodnější. Veškerou komunikaci a výběr hydrogeologa, tak zajistíme my. Vám tak odpadne veškerá administrativa při zajišťování hydrogeologického průzkumu.

Mapa hydrogeologů

Druhou variantou je shánění průzkumu na vlastní pěst. Čeká Vás tedy googlování a nahánění hydrogeologů, kteří budou mít čas přijet udělat hydrogeologický průzkum.

Za jak dlouho hydrogeolog připraví průzkum

Běžná čekací doba na hydrogeologický průzkum je 2 měsíce. Nezřídka se setkáme s nabídkou za 3 až 4 měsíce. Díky oslovení více hydrogeologů jsme však schopni zajistit rychlejší vyhotovení průzkumu, běžně do měsíce od zadání poptávky.


  20 replies to "Cena za hydrogeologický průzkum a jak ho získat?"

  • Profilový obrázek Alena Filková

   Dobrý den
   potřebovala bych provést hydrogeologicky průzkum pozemku ve Strilkach okr Kromeriz s návrhem nejlepšího způsobu odvodnění
   Mohli byste mi poradit na koho se obrátit.
   Děkuji mnohokrát
   A. Filkova Tel 608944174

   • Mgr. Michal Kraus Mgr. Michal Kraus

    Dobrý den paní Filková,

    předal jsem váš dotaz kolegyním, ozvou se vám.

    Děkuji a přeji fajn den,
    Michal Kraus

  • Profilový obrázek Dagmar Opelíková

   Dobrý den, chtěla bych hydrogeologický průzkum na novostavbu v Popovicích u Kroměříže, můžete mi někoho doporučit? Děkuji Opelíková

   • Mgr. Michal Kraus Mgr. Michal Kraus

    Dobrý den paní Opelíková,

    Předal jsem váš požadavek na kolegyně. Rádi vám zajistíme hydrogeologický posudek k domovní čistírně odpadních vod nebo studně.

    Přeji pěkný den,
    Michal Kraus

  • Profilový obrázek Dagmar Opelíková

   Dobrý den, chtěla bych hydrogeologický průzkum na novostavbu v Popovicích u Kroměříže, s pozdravem Opelíková Dagmar

   • Mgr. Michal Kraus Mgr. Michal Kraus

    Dobrý den paní Opelíková,

    Předal jsem váš požadavek na kolegyně. Rádi vám zajistíme hydrogeologický posudek k domovní čistírně odpadních vod nebo studně.

    Přeji pěkný den,
    Michal Kraus

  • Profilový obrázek Pavel Procházka

   Dobrý den, chtěl bych hydrogeologický průzkum na výstabu ČOV Radinice nad ohří 122 Peruc 44001. Předem moc děkuji s pozdravem Prochazka

   • Mgr. Michal Kraus Mgr. Michal Kraus

    Dobrý den pane Procházko,

    Kolegyně Vám zítra zašlou nabídku na hydrogeologický posudek.

    Moc děkuji a přeji pěkný den,
    Michal Kraus

  • Profilový obrázek Eduard Anýž

   Dobrý den, chtěl bych hydrogeologický posudek na vsakováni destove vody u novostavby, kde plánujeme retenční nádrž. Stavba bude v obci Svinařov u Kladna, okr. Kladno. Dekuji Anýž.

   • Mgr. Michal Kraus Mgr. Michal Kraus

    Dobrý den,

    pane Anýži. Hydrogeologický posudek zajišťujeme pro naše klienty k projektu domovní čistírny odpadních vod (ČOV) nebo studny. Pokud se, ale obrátíte přímo na kolegyně přes email projekce@zakra.cz, určitě vám poradí nějakého hydrogeologa z vašeho okolí.

    Děkuji a přeji pěkný den,
    Michal Kraus

  • Profilový obrázek Ladislav Wenig

   Dobrý den, potřebuji hydrogeologický průzkum stávající kopané studny, která je hluboká asi 16 m a průměr asi 110 cm, ale asi před rokem se nám ztratila voda, takže je tam asi max. 70 cm vody, možná i méně. Potřebuji vědět jestli by stačilo studnu vyčistit nebo i prohloubit. Případně udělat nový vrt. Soused má udělaný asi 40 metrový vrt, tak si myslím,že nám strhl pramen, ale nejsem si jistý. Můžete mi s tímto problem pomoci.

   • Mgr. Michal Kraus Mgr. Michal Kraus

    Dobrý den,

    Děkuji za komentář. Požádám kolegyně, aby se s vámi spojily.

    Děkuji a přeji pěkný den,
    Michal Kraus

  • Profilový obrázek Pavel Nový

   Dobrý den. Sháním hydrogeologický průzkum k získání stavebního povolení v obci Branžež (okres Mladá Boleslav). Poradíte prosim nějaký kontakt?
   Předem moc děkuji.
   Nový Pavel

   • Mgr. Michal Kraus Mgr. Michal Kraus

    Dobrý den,
    Hydrogeologický posudek zajišťujeme k našim projektům, můžete nám prosím blíže do emailu specifikovat Váš požadavek, k čemu je třeba hydrogeologický posudek/průzkum?

    Děkujeme tým Zakra,
    projekce@zakra.cz

  • Profilový obrázek Renáta Rychlíková

   Dobrý den
   Potřebovali bychom zjistit, zdali je voda na pozemku ve Lhotce nad Bečvou, který se teprve chystáme koupit. Mohli by jste mi prosím poradit další postup, případně i nějaký kontakt?
   Děkuji

   • Mgr. Michal Kraus Mgr. Michal Kraus

    Dobrý den,

    100% jistotu budete mít až po provedení hydrogeologického posudku. Ideálně pokud by ho měl již prodávající. Odhad lze také udělat podle toho, zda sousedé v okolí mají studny, to by značilo výskyt podzemní vody. Pokud potřebujete pomoci stačí se na nás obrátit na emailu projekce@zakra.cz

    Děkujeme,
    Tým Zakra

  • Profilový obrázek Gabriela Zemanová

   Dobrý den, soused chce vybudovat kanalizační přípojku vedle naší kopané studny z roku 1932 a nás by zajímalo, jestli je tam nějaké ochranné pásmo a na koho se obrátit o úřední potvrzení. Děkuji za odpověď a přeji hezký den

   • Mgr. Michal Kraus Mgr. Michal Kraus

    Dobrý den,

    Podle odstavce 2 a 3 v §24a vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, které předepisují nejmenší dovolené vzdálenosti studní individuálního zásobování (pitnou) vodou od místních zdrojů znečištění, by přípojka neměla být blíže než 12m od studny. V případě, že je, musí úřad udělit výjimku z umístění a mělo by být technicky zajištěno, že nedojde k havárii – prasknutí, kontaminace atd.

    Děkujeme tým Zakra

  • Profilový obrázek Libor T

   Dobry den p.Mgr.Kraus obracim se na vas s zadosti o hydrogeologicky pruzkum pro novostavbu 110 m2 v obci Horni Jiretin..Okr.Most.

   • Mgr. Michal Kraus Mgr. Michal Kraus

    Dobrý den,

    Přeposílám váš požadavek kolegům na obchodní oddělení projekce@zakra.cz.

    Děkujeme,
    Tým Zakra

Komentáře

Zanechte nám tu komentář nebo dotaz. Váš email nebude veřejný.