Vodovodní přípojka aneb přípojka vody je ideální řešením, jak dostat pitnou vodu do domácnosti. Jak vodovodní přípojku zbudovat, jaká bude cena za připojení vody a konečně jak je to s povolením vodovodní přípojky v roce 2022? Přečtěte si vše na jednom místě.

Co je vodovodní přípojka (přípojka vody)

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem.

Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č.274/2001 Sb. definuje v §3 vodovodní přípojku relativně jasně. Jaké jsou zákonné charakteristiky přípojky vody:

 • Samostatná stavba
 • Potrubí od řadu k vodoměru
 • Nejde o vodní dílo

Tyto tři základní charakteristiky jsou důležité pro další kapitoly. To, že zákon považuje vodovodní přípojku za samostatnou stavbu znamená, že je k ní potřeba vyřídit povolení.

Že bude přípojka vody potrubí asi nikoho nepřekvapilo. Důležité je však vymezení od vodovodního řadu až k vodoměru. Řad už tedy nelze považovat za vodovodní přípojku, stejně jako úsek za vodoměrem.

A nakonec věta, že nejde o vodní dílo. Na rozdíl třeba od domácí čistírny odpadních vod či studny není vodovodní přípojka stavbou, kterou musí projektovat autorizovaný vodohospodář. Nicméně i tak projekt vodovodní přípojky musí připravit člověk s kulatým razítkem. Nejčastěji jde stejně o vodohospodáře, jakým je třeba Zakra nebo architekta rodinného domu.

Laická definice přípojky vody by mohla vypadat asi nějak takto: Potrubí v zemi, napojené na vodovod, který vede před nemovitostí k mému domu. Vodovodní přípojka zajišťuje přívod vody do nemovitosti.

Projekt vodovodní přípojky
Vše, co potřebujete vědět k vodovodní přípojce

Kdo je vlastník vodovodní přípojky

O vlastnictví vodovodní přípojky se zákonodárce rozepsal více, než o samotné přípojce vody. Pojďme se podívat, co říká §3 zákona o vodovodech a kanalizacích.

(3) Vlastníkem vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

(4) Vlastník vodovodní přípojky je povinen zajistit, aby vodovodní přípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu.

(5) Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna.

(6) Vodovodní přípojku a kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.

Z pohledu definice vlastnictví jsou důležité odstavce 3) a 6). Odstavec 3) definuje tzv. právní fikci, kdy předpokládá, že všechny vodovodní přípojky postavené před účinností zákona (to jest 1.1.2002) jsou ve vlastnictví majitele pozemku nebo stavby, ke které vodovodní přípojka vede.

Odstavec 6) pak mění tento předpoklad na investora. Vlastníkem vodovodní přípojky postavené od roku 2002 je osoba, která za zhotovení přípojky zaplatila.

Povinnosti vlastníka přípojky vody

Mimo vlastnickou úpravu najdeme ve zmiňovaných odstavcích, také povinnosti vlastníka vodovodní přípojky. Co Vám tedy zákon ukládá?

 • Ochraňovat vodovodní přípojku tak, aby nedošlo ke znečištění vody ve vodovodu
 • Zajistit vodotěsnost přípojky

Jak na zřízení přípojky vody

Zřízení vodovodní přípojky je série několika kroků. Od jednání se stavebním úřadem a správcem sítě, až po projekt, povolení a stavbu vodovodní přípojky. Celý proces zřízení vodovodní přípojky může zabrat až 5 měsíců.

Už jsme si řekli, co je přípojka vody a kdo ji vlastní. To by pro teoretický začátek mohlo stačit. Nyní Vám řekneme, jak si vodovodní přípojku pořídit.

Jak zřídit vodovodní přípojku krok za krokem

 1. Zajděte si na vodárny
 2. Sežeňte projektanta
 3. Vyběhejte povolení
 4. Postavte přípojku
 5. Napojení vodovodní přípojky
 6. Kolaudace přípojky

jak zřídit přípojku vody krok za krokem

Zajděte si na vodárny

Prvním krokem na cestě za vodovodní přípojkou je návštěva provozovatele vodárenské sítě. Zeptejte se na podmínky připojení. Zjistěte si ceny za vodu a pomalu můžete začít studovat smlouvu o dodávkách vody.

Sežeňte projektanta

Nyní máte od správce vodovodu informaci, že Vaše nemovitost se může připojit vodovodní přípojkou a také podmínky připojení. Další věc, kterou potřebujete je projekt vodovodní přípojky

Jak už víte přípojka vody není vodním dílem, ale i tak ji nejčastěji připravuje autorizovaný vodohospodář. Takový jakým je i společnost Zakra. Nemáte-li ještě projekt přípojky, obraťte se na nás a do 3 týdnů ho máte doma.

Vyběhejte povolení

V momentě, kdy držíte projekt vodovodní přípojky v ruce můžete se pustit do povolení přípojky. Jak postupovat u povolení přípojky vody se dozvíte níže v článku. Nicméně v této fázi Vás čeká návštěva stavebního úřadu a žádost o vydání územního souhlasu

Pokud je Vaše vodovodní přípojka delší než 50 metrů, pak budete žádat o územní rozhodnutí.

Postavte přípojku

V této fázi máte již v ruce projekt i povolení a přišla na řadu realizace. Zde se nás nejčastěji ptáte, kolik to celé bude stát? Cena vodovodní přípojky primárně záleží na délce výkopu a povrchu, kudy kopete. 1 metr výkopu v trávě vyjde na 1 500,-, zatímco kopete-li přes komunikaci vyjde Vás metr i na 3 500,-.

Napojení vodovodní přípojky

Předposledním krokem před zahájením odběru vody je napojení vodovodní přípojky. To musí provést zaměstnanec vodárny, které přijede na Vaši žádost. V této fázi dochází k instalaci vodoměru, tlakové zkoušce a  propojení s vnitřní instalací. Pamatujete? Vodoměrem končí vodovodní přípojka :-). 

Kolaudace přípojky a smlouva s vodárnou

A nakonec známý proforma úkon kolaudace, protože jak víme ze zákonné definice je přípojka vody samostatnou stavbou. Po instalaci vodoměru se také podepisuje smlouva o odběru vody a již nic nebrání využívání.

Cena vodovodní přípojky

Cena vodovodní přípojky se skládá z nákladů na projekt a povolení, výkopové práce, stavební úpravy, a nakonec napojení na vodovodní řad. 

Cena za projekt a povolení vodovodní přípojky

Prvním placeným úkonem na cestě za vodovodní přípojkou je projekt a povolení. Projekt vodovodní přípojky připravujeme za cenu 11 990,- s DPH. Cena zahrnuje veškeré případné úpravy a platí se až po dokončení projektu a Vašem odsouhlasení.

Výhoda projektu od nás je jednak v čase, projekt připravíme do 3 týdnů a za druhé v kompletní ceně. Od nás Vám nepřijde, žádná dodatečná faktura apod. Navíc platíte až v momentě, kdy je projekt přípojky vody hotový. 

U povolení lze zvolit dvojí přístup. Povolení vodovodní přípojky lze jednak získat svépomocí, kdy si veškeré úřady oběháte sami. V takovém případě počítejte s cenou kolem 1 000,- za veškeré administrativní náklady.

Druhou možností je tzv. služba inženýringu, kdy za Vás povolení přípojky oběhá projektant. V Zakře tuto službu nabízíme za 9 490,- s DPH. Prakticky to vypadá tak, že nám dáte plnou moc a my už se o vše postaráme. Nemusíte tedy na žádný úřad.

Cena za stavbu vodovodní přípojky

Největším nákladem na realizaci vodovodní přípojky je cena za stavbu a materiál. Zde bude primárně záležet na těchto proměnných:

 • Kdo bagruje – vy nebo zaplacený bagrista
 • Jak dlouhá je přípojka
 • Kudy vede trasa přípojky

Stavba vodovodní přípojky má následující kroky

 1. Vytyčení sítí technické infrastruktury
 2. Délka a trasa výkopu

Vytyčení sítí pro přípojku

Aby bagrista věděl, kde kopat a nedošlo k překopnutí jiné sítě infrastruktury je třeba mu vytyčit trasu. Zde se jednak platí položkově za vytyčení jedné sítě a pak hodinově za práci pracovníka.

Činnost Orientační cena
Vytyčení jedné sítě 500,-
Hodinová sazba pracovníka 1 200,-

Délka, hloubka, šířka a trasa výkopu

Následuje největší položka z ceny přípojky a tou je výkop. Vodovodní přípojka se běžně ukládá 1,5 až 1,6 metru pod zem (samozřejmě závisí na hloubce vodovodního řadu). Minimální hloubka pak je 1,2 metru, pokud správce vodovodu neurčí jinak.

Šířka výkopu pro přípojku vody bývá 0,4 až 0,6 metru. V místě napojení se kope metrový čtverec, pro lepší manipulaci při napojení.

Největší vliv na cenu má však délka a trasa přípojky. Tím máme na mysli, zda kvůli přípojce vody kopete na travnatých plochách či na stojící komunikaci. Připravili jsme pro Vás orientační ceník za 1 běžný metr (bm), pro přibližnou představu, tak můžete násobit podle svých metrů. Tato cena zahrnuje i materiál.

Terén Orientační cena za 1bm výkopu
Asfaltová komunikace 6 000,-
Chodník - asfalt 5 000,-
Chodník - dlažba 5 000,-
Zatravněná či nezpevněná plocha 3 500,-

Pokud tedy Vaše přípojka měří 20 metrů budou ceny za výkop a materiál následující:

Terén Orientační cena za 20 bm výkopu
Asfaltová komunikace 120 000,-
Chodník - asfalt 100 000,-
Chodník - dlažba 100 000,-
Zatravněná či nezpevněná plocha 70 000,-

Cena za napojení na řad

V momentě, kdy máte vodovodní přípojku zhotovenou přichází na řadu její napojení na vodovod. To zajišťuje pracovník správce sítě, popřípadě subdodavatel od správce sítě. Ten provede tlakovou zkoušku, přiveze a napojí vodoměrnou sestavu, provede napojení na řad. Za tuto službu včetně materiálu počítejte s cenou kolem 10 000,-

Celková cena za přípojku vody

Pak už jen přichází čas sčítat všechny položky. Celková cena za vodovodní přípojku je součtem všech položek, protože je však každá situace individuální nemůžeme uvést jednu cenu, ale raději Vám připomínáme s čím počítat ve Vašem rozpočtu.

Projekt přípojky vody 

Projekt vodovodní přípojky je soubor dokumentace splňující zákonné normy a požadavky správce sítě. Projekt vodovodní přípojky může připravit architekt nebo projektant vodohospodářských staveb.

Projekt vodovodní přípojky je dokumentace, kterou bude potřebovat jednak pro jednání s vodárnami a za druhé si ho vyžádá stavební úřad pro vydání povolení.

Co bude projektant potřebovat

V dnešní době už není nutné, aby projektant dorazil na místo a udělal ohledání situace. Vystačí si s digitalizovanými podklady, ať už jde o mapy či inženýrské sítě. I tak, ale bude potřebovat pár informací od Vás. Pro projekt přípojky vody, poptáváme u našich klientů tyto informace:

 • určení lokality (parcelní čísla, katastrální území)
 • umístění objektu na pozemku (stávající, nebo budoucí)
 • zda již proběhla komunikace se správcem vodovodu
 • zda již máte od správce polohu sítě, či podmínky napojení
 • pro kolik EO (ekviv. obyvatel) bude přípojka navrhována, případně o jaký se jedná provoz (obchod, ubytovna, kanceláře apod.)
 • přibližnou představu o trase přípojky a místu napojení objektu
 • přibližnou představu o umístění vodoměrné šachty

Co obsahuje projektová dokumentace vodovodní přípojky

Projektová dokumentace přípojky vody obsahuje následující části:

 • Průvodní zpráva
 • Souhrnná technická zpráva
 • Situační výkresy
 • Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
 • Dokumentace stavebního objektu

Průměrná projektová dokumentace vodovodní přípojky má kolem 35 stran.

Jak dlouho budete čekat na projekt přípojky

Děláme vše pro to, aby naši klienti nečekali na projekt déle, než je nezbytně nutné. Projekt Vám tedy připravíme do 3 týdnů od získání všech podkladů.

Povolení vodovodní přípojky

Povolení vodovodní přípojky je procesem, které řídí příslušný stavební úřad. Jak již víte ze zákonné definice, je přípojka vody samostatnou stavbou. Zákon rozlišuje vodovodní přípojky (to platí i pro kanalizační přípojky)  do délky 50 metrů a nad 50 metrů.

Povolení vodovodní přípojky do 50 metrů

Povolení přípojky samozřejmě začíná vypracováním projektu vodovodní přípojky. V případě přípojky vody do 50 metrů je pak potřeba získat k povolení územní souhlas. Pokud by stavební úřad nesouhlasil se záměrem vybudovat vodovodní přípojku, změní řízení na územní povolení.

Povolení vodovodní přípojky nad 50 metrů

Přípojka vody nad 50 metrů je již složitější stavbou a je třeba dvou formálních kroků. Nejprve vyřídit projekt, následně v rámci územního řízení dostat povolení a nakonec ještě stavbu ohlásit.

Rádi vyřídíme projekt i povolení za Vás, napište nám.

Co je ochranné pásmo vodovodní přípojky

Ochranné pásmo vodovodní přípojky je pojem, který nenajdeme v zákoně, ale objevuje se ve standardech správců vodovodu. Zákon o vodovodech a kanalizacích definuje v §23 ochranné pásmo vodovodního a kanalizačního řadu.

ochranné pásmo u přípojky vody

Konkrétně odstavec 2 a 3 vymezuje ochranné pásmo vodovodního řadu následovně:

(2) Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a kanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti. 

(3) Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu

 1. a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
 2. b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
 3. c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Pojem ochranné pásmo vodovodní přípojky však najdeme i v předpisech správce. Typicky kopíruje literu zákona a bývá definováno prakticky totožně jako ochranné pásmo vodovodního řadu, viz. například předpis ČEVAK:

Ochranné pásmo vodovodní přípojky je 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany. V tomto prostoru je možné provádět stavební práce jen se souhlasem provozovatele vodovodu

Potrubí pro vodovodní přípojku

Potrubí vodovodní přípojky se musí řídit předpisy jednak vyhlášek a také samotného správce. Jako budoucí majitel vodovodní přípojky se tím nemusíte příliš trápit. Předpisy za Vás řeší projektant vodovodní přípojky a věci jako průměr, materiál apod. správce vodovodu. 

Potrubí vodovodní přípojky

Jaké normy platí pro potrubí přípojky vody

Projektant primárně vychází z těchto předpisů

 

Tyto obecné normy jsou pak doplněny ještě předpisy správce sítě. Tento příklad například zmiňuje následující parametry potrubí vodovodní přípojky:

 • Chránička musí být provedena jako monolit. Navrhovaným materiálem pro chráničku může být PE nebo PVC. Pro vodovodní přípojku DN 25 musí být  minimální vnitřní průměr chráničky 65 mm. U  větších průměrů přípojek je nutno použít chráničku odpovídající větší velikosti.
 • Materiál vodovodní přípojky DN 25 až DN 50 je výhradně z lPE, rPE, chráničky PVC, PE.
 • …..

Pokud si nejste jisti, jaký typ potrubí vodovodní přípojky využít nebo potřebujete dopředu něco zkonzultovat, nemůžete najít předpis správce apod. neváhejte se na nás obrátit.

 

Průměr vodovodní přípojky

Pokud již čtete technické předpisy správce sítě k detailům potrubí přípojky, pak Vás může zajímat průměr vodovodní přípojky. Většina předpisů hovoří o tzv. průměru chráničky vodovodní přípojky, jako např. tento předpis:

Navrhovaným materiálem pro chráničku může být PE nebo PVC. Pro vodovodní přípojku DN 25 musí být  minimální vnitřní průměr chráničky 65 mm. U  větších průměrů přípojek je nutno použít chráničku odpovídající větší velikosti.

ČEVAK  zmiňuje průměr potrubí vodovodní přípojky opět ve smyslu průměru chráničky přípojky.

Průměr chráničky pro běžné typy přípojek DN 25 až DN 40 musí být 100 mm. V chráničce musí být umístěn protahovací vodič CY 6 s přesahem na každé straně chráničky min. o 300 mm. 

Běžný průměr vodovodní přípojky z Polyetylenu je 32 mm, jedná se o vnější průměr. V podstatě se jedná o tento typ potrubí.

Sklon vodovodní přípojky

Sklon vodovodní přípojky opět definují správci sítě. Obecně platí, že sklon vodovodní přípojky by měl být minimálně 3 promile a zároveň by přípojka měla být položena min. 1,2m pod zem v nezámrzné hloubce. Sklon minimálně 3 promile, platí ve všech případech, kde je to technicky možné. Z čehož vyplývá, že lze udělat výjimku z objektivních důvodů.

Chránička vodovodní přípojky

Chráničky vodovodní přípojky slouží jako mechanická ochrana přípojky vody před poškozením v podzemí. Pokud nevíte, jak taková chránička vypadá, můžete si ji prohlédnou například zde. Jak již víte z předchozích řádků, šířku chráničky vodovodní přípojky regulují předpisy správce vodovodu.

Hloubka vodovodní přípojky

Hloubka vodovodní přípojky, resp. hloubka výkopu musí zabránit zamrznutí. Můžete se tak setkat s výrazem nezámrzné hloubky, ta je minimálně 1,5m ve skalnatých a štěrkových zeminách. 1,2 m pak stačí v hlinitých zeminách.

V případě, že je povrch zpevněn např. kameny nebo betonem, výška takového povrchu se započítá pouze polovinou. Požadovaná hloubka se dá případně sanovat krytím/zateplením vodovodní přípojky.

S ideální hloubkou vodovodní přípojky vám poradí projektant.

Schéma vodovodní přípojky

zdroj: https://www.energiekolin.cz/file/edee/ostatni/dokumenty/schema_vodovodni_pripojky.pdf

Kam umístit vodoměrnou šachtu

Pokud je to možné a správce vodovodu na tomto řešení trvá, je nutné umístit vodoměr do šachty. Řešení otázky, kam tuto vodoměrnou šachtu umístit, ale nemusí být vždy na nás. Každý správce má své standardy, podle kterých jsme nuceni se přizpůsobit. Někteří správci chtějí šachtu umístit na veřejně přístupné místo, někteří naopak za hranicí Vašeho pozemku.

Toto za Vás rádi vyřídíme a společně s Vámi vymyslíme ideální řešení. Obecně se vždy snažíme umístit šachtu tak, aby nebylo nutné ji upravovat pro pojezd automobilů a utrácet tak další peníze.

 

Jak probíhá napojení vodovodní přípojky

Napojením vodovodní přípojky se samozřejmě myslí samotná realizace, tedy stavba. O tom, že je potřeba, vykopat prostor pro vodovodní přípojku asi netřeba déle hovořit, viz níže.

Napojení na vodovodní řad

Nejprve je potřeba udělat prostor pro vodovodní šachtu. Ta mívá v průměru 1 metr a do výšky 1,5 metru. Před usazením vodoměrné šachty je potřeba připravit podloží. Typicky se připraví deska nebo obsyp štěrkem ve výšce 10cm. Moderní vodoměrné šachty už není potřeba obetonovávat. Do šachty se vloží vodovodní hadice, která zajistí přívod vody.

Pak již zbývá jen šachtu obsypat a zarovnat. Nakonec zaměstnanci vodáren umístí do vodoměrné šachty vodoměr.

Pozor však na to, že ne vždy je nutné vodoměrnou šachtu budovat. Jak jsme psali výše, záleží na požadavcích vodáren, ty jsme schopni si zajistit. Pokud se vodoměrná šachta nedělá, pak se vodoměr umisťuje uvnitř nemovitosti.

Co je společná (sdružená) vodovodní přípojka

Společná neboli sdružená vodovodní přípojka je přežitkem doby. Obecně se dnes již takové přípojky nepovolují a laicky řečeno každá nemovitost má mít svou přípojku. V praxi to však vypadá trochu jinak a existuje spousta bytových domů, kde tomu tak není. Problém nastává v momentě, kde se například z jednoho bytového družstva stanou 3 a každé má mít svou přípojku. 

Řešení tohoto problému najdeme v zákoně o vodovodech a kanalizacích, konkrétně v paragrafu 3a. 

(1) V případě, jsou-li pozemky nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci rozděleny na 2 nebo více pozemků evidovaných v katastru nemovitostí s různými vlastníky, mohou zřídit tito vlastníci nové přípojky.

(2) Pokud přípojky a vnitřní vodovod nebo vnitřní kanalizace rozdělených pozemků nebo staveb mají z hlediska svého členění charakter provozně souvisejícího vodovodu nebo kanalizace, vodoprávní úřad rozhodne o změně v užívání stavby vodovodní nebo kanalizační přípojky a části vnitřního vodovodu nebo vnitřní kanalizace podle tohoto zákona. Vodoprávní úřad si za účelem vydání rozhodnutí podle tohoto odstavce vyžádá stanovisko příslušného stavebního úřadu.

(3) Pokud část vnitřního vodovodu nebo vnitřní kanalizace rozdělených pozemků nebo staveb má z hlediska svého členění charakter vodovodní nebo kanalizační přípojky, stavební úřad rozhodne o změně užívání stavby části vnitřního vodovodu nebo vnitřní kanalizace na vodovodní nebo kanalizační přípojku.

(4) Žádost o změnu užívání stavby podle odstavce 2 podává její vlastník vodoprávnímu úřadu. Žádost obsahuje kromě obecných náležitostí i odůvodnění požadované změny. K žádosti se připojí doklady o vlastnictví staveb a pozemků, v nichž jsou uvedené stavby uloženy, dokumentace stávajícího stavu a případných úprav, a to ve dvojím vyhotovení.

(5) Žádost o změnu užívání stavby podle odstavce 3 podává její vlastník stavebnímu úřadu. Žádost obsahuje kromě obecných náležitostí i odůvodnění požadovaného záměru. K žádosti se připojí doklady o vlastnictví staveb a pozemků, v nichž jsou uvedené stavby uloženy, a dokumentace stávajícího stavu a případných úprav, a to ve dvojím vyhotovení.

Samotné technické řešení společné neboli sdružené vodovodní přípojky však bývá leckdy technicky i finančně náročné a je potřeba posuzovat situaci individuálně, pokud potřebujete poradit se sdruženou vodovodní přípojkou, neváhejte se na nás obrátit.

Co je vodoměrná sestava a vodoměrná šachta

Vodoměrná sestava

Vodoměrná sestava je de facto držák na vodoměr. Na jejích obou koncích nalezneme uzávěr. Vodoměr jen pro připomenutí jsou obchodní hodiny, které zaznamenávají vaší spotřebu vody.

Vodoměrná sestava se skládá z následujících komponent:

 • Kulový kohout neboli uzavírací ventil
 • Filtr mechanických nečistot
 • Zpětná klapka
 • Regulátor tlaku vody
 • Uzavírací ventil

Vodoměrná šachta

Vodoměrná šachta je plastová nádoba typicky sudového tvaru, která se umisťuje na hranici pozemku. Do šachty je zaveden přívod vody a je v ní také uložen vodoměr a příslušné armatury. Typicky se instaluje po terén v nezámrzné hloubce.

Studna jako alternativa k přípojce vody

Nemáte v obci vodovod, ke kterému byste se mohli připojit? Pak nezoufejte, stále existuje varianta v podobě vrtané studny. Rádi pomůžeme s projektem i zajištěním hydrogeologického průzkumu.


  20 replies to "Vodovodní přípojka: od A do Z v roce 2022"

  • Profilový obrázek Zdeněk Dombai

   Dobrý den, prosím o radu v roce 1991 jsme společně kopali v. Přípojku šachta je na mém pozemku a pak se potrubí rozděluje na mou chatu a sousedovu. Každý máme svůj vodoměr. Soused představuje oběkt na rod. Dům a tvrdí že přípojka je jeho našel ustrižek na 805 Kč komu přípojka patří, když je to před rokem 2001 děkuji Dombai Zábřeh

   • Mgr. Michal Kraus Mgr. Michal Kraus

    Dobrý den pane Dombaii,

    Pokud se přípojka zřizovala před rok 2002, pak patří majiteli pozemku, tzn. od šachty k domu náleží vlastníkovi pozemku. Každopádně ze zákona je správce sítě povinen vést evidenci vlastnictví, ideálně pokud se obrátíte přímo na správce.

    Děkuji a přeji pěkný den,
    Michal Kraus

   • Profilový obrázek Jomek Petr

    Pokud má soused účtenku a dokumenty od přípojky na své jméno tak prokázal vlastnické právo o zřízení své přípojky(nezávisle na roku zřízení)
    Ing. Jomek

    • Profilový obrázek Zdeněk Dombai D0mbai

     Přípojku měl soused povolenou v r 1991, kolmo na jeho pozemek neudělal my v R 1992 a nachází jsme ho napojit
     Teť předložil ustrižek o zaplacení a montážni list z roku 1990. Zaplatil ještě dřív než se přípojka dělala. Všiml jsem si toho až jsem vyřizovat novou přípojku… Jelikož nás odpojily

  • Profilový obrázek Zdeněk Dombai

   Ještě dodatek napojeni na rád je asi 5 m od hranice mého pozemku pozemek patří poz. Fondu

  • Profilový obrázek Hynek Boček

   Jak je to s placením po ventil nebo po vodoměr

   • Profilový obrázek Zdeněk Dombai D0mbai

    Špvš doklady nemá prý je zkartovala a já jelikož jsme se stěhovali taky ne a ve stavebním povolení mám přípojku zakreslenou na mém pozemku, odsouhlasenou sousedem a kulatým rozitkem MÚ

    • Mgr. Michal Kraus Mgr. Michal Kraus

     Dobrý den,

     Můžete nám prosím zaslat bližší info na projekce@zakra.cz? Ideálně místo, o které jde a větší detail situace.

     Děkujeme tým Zakra

  • Profilový obrázek Petr Pařil

   Už šest let nám starosta nechce povoli vodovodní přípojku k zahradnímu domku v obci Rusava domek je umísťen v intravilánu obce může nám odmítat připojení máme pouze číslo evidenční. DĚKUJI

   • Mgr. Michal Kraus Mgr. Michal Kraus

    Dobrý den,

    jen pro upřesnění je zahradní domek spojen pevně s pozemkem, tzn. nejedná se o mobilheim? Případně jaké odůvodnění správce sítě využívá? Evidenční číslo by neměl být problém.

    Děkujeme,
    Tým Zakra

   • Profilový obrázek Petr Pařil

    Ano je zděný. Napojení nedovolují technické a kapacitní možnosti.Při výkopových pracech vyvstává hrozba narušení podloží obecních pozemků.tvrdí starosta Děkuji

    • Profilový obrázek Petr Pařil

     Katastr obce Rusava p.č. 252 č. e. 426

  • Profilový obrázek Jiří Novák

   Zdravím..nyní řešíme problém. Bydlíme v RD a vodoměr máme naproti v bytovém družstevním domě…tam je přípojka a bytový dům má svůj vodoměr a náš RD tam má také svůj vodoměr. Čí je přípojka (zejména tedy část na pozemní komunikaci města) a zda toto nějak řešit jako problém, či nechat být. Lidem v bytech to nevadí….děkuji.

   • Mgr. Michal Kraus Mgr. Michal Kraus

    Dobrý den,

    Pro upřesnění v jakém roce byla přípojka vybudována?

    Děkujeme,
    Tým Zakra

  • Profilový obrázek Karolina Karlíková

   Dobrý den,
   chtěla bych se zeptat, jaká je záruka na práce související s vodovod.přípojkou a na připojení vodovodní přípojky, tedy jak dlohou záruku můžu požadovat po firmě, která vše zajišťuje?

   Děkuji za odpověď.

   Karolina Karlíková

   • Mgr. Michal Kraus Mgr. Michal Kraus

    Dobrý den paní Karlíková,

    Obecně to záleží na dané společnosti. Cituji ze stránek České obchodní inspekce (ČOI)

    Záruku na stavbu mít budete, pouze pokud vám ji podnikatel poskytne. Ze zákona na stavbu záruka není, je však možné si ji sjednat ve smlouvě, nebo ji podnikatel poskytne v záručním listě. Zárukou za jakost se podnikatel zavazuje, že stavba bude po určitou dobu způsobilá k užívání pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Dohodnutá záruční doba by v každém případě začala běžet předáním stavby. Jaká práva vám náleží, záleží na vašem ujednání s podnikatelem.

    Bez ohledu na to, zda záruka poskytnuta byla, či nikoli, podnikatel odpovídá ze zákona za vady stavby v okamžiku předání, u skrytých vad až do 5 let od převzetí. Podnikatel odpovídá za jím obstaraný materiál k provedení stavby jako prodávající.

    Kde je to upraveno: § 2113, § 2596, § 2619 a § 2629 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

    Děkuji a přeji pěkný den,
    Tým Zakra

  • Profilový obrázek Michal Misiarz

   Dobrý den,
   plánujeme stavět rodinný dům, kde bychom museli vodovodní přípojku vést přes společnou cestu s dalšíma dvěma domy, přičemž jeden z majitelů s naším záměrem nesouhlasí. Jsme spoluvlastníky společně cesty (1/3). Druhý soused s naším záměrem nemá problém. Je v tomto případě možné ,,obejít“ nesouhlas jednoho ze 3 spoluvlastníku komunikace?

   Děkuji za odpověď

   • Mgr. Michal Kraus Mgr. Michal Kraus

    Dobrý den,
    Bohužel, obecně platí, že souhlas musí poskytnou všichni spolumajitelé. Zatím jsme všechny případy vyřešili souhlasem souseda. Pokud si soused postavil hlavu doporučujeme situaci konzultovat s právníkem.

    Děkuji a přeji pěkný den,
    Tým Zakra

  • Profilový obrázek Petr Pilař

   Dobry den, planujeme stavbu rekreacniho domu. Na pozemek je privedena voda, kdy vsak na trase od pripojky, kde je vodomer, az na pozemek (cca. 100m) doslo k poskozeni a pravdepodobne preruseni hadice. Nyni bychom chteli znovu vodu vykopat a umistit potruby do nezamrzne hloubky, kdy ale jeden z majitelu pozemku, pres ktery by se muselo kopat, tak toto si nepreje. Existuje nejaka firma, ktera by 100m vyhloubila pomoci tlakove vody, aniz by se muselo kopat? Nove potrubi na pozemek od pripojky by muselo byt zaneseno jako vecne bremeno sousedovi? Dekuji za odpoved

   • Mgr. Michal Kraus Mgr. Michal Kraus

    Dobrý den,

    nějaká společnost určitě existuje. Bohužel však nevíme v jaké lokalitě se problém nachází a nejsme tak schopni ani žádnou doporučit.

    Děkujeme za případně doplnění informace,

    Tým Zakra

Komentáře

Zanechte nám tu komentář nebo dotaz. Váš email nebude veřejný.