Chystáte se bydlet v novém či rekonstruovat stávající? Pravděpodobně po výběru kuchyně a všech důležitých komponent bydlení přijde na řadu i otázka, jak nakládat s odpadními vodami? Možností máme v dnešní době několik, jak ale vybrat tu nejlepší a hlavně nejsnadnější, kvůli které nesáhnete hluboko do kapsy? Právě na to vám odpoví tento článek.

Připojení na kanalizaci

Pokud se vám nabízí připojení k obecní kanalizaci, jednodušší řešení své situace nenaleznete. O této možnosti vás jistě dokáží informovat starousedlíci, sousedé, nebo samozřejmě stavební úřad. S velkou pravděpodobností vám toto řešení místní úřad nařídí.

Pokud je totiž připojení technicky možné, vzniká tato povinnost. Ještě by se dalo polemizovat o tom, co je a není “technicky možné”, ale o tom třeba v jiném článku. Zkrátka pokud se přípojka nabízí, vůbec neuvažujte o jiné alternativě níže uvedené a běžte si rovnou pro projekt.

Co je kanalizační přípojka

Kanalizační přípojka je podle zákona samostatnou stavbou a k její realizaci je zapotřebí územního rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. Jednoduše řečeno – jde o kus potrubí, který vede od připojovaného objektu až k zaústění do obecní kanalizace, která ústí v centrální čističce (pokud je řeč o splaškové kanalizaci). Na rozdíl např. od domovní ČOV se nejedná o vodní dílo.

kanalizační přípojka
SONY DSC

Abychom nemystifikovali, nejde zcela o bezstarostné řešení. Podle zákona je vlastníkem kanalizační přípojky vlastník nemovitosti, které přípojka slouží, takže případně vy. Z toho plynou povinnosti hradit opravy a servis, a starat se o to, aby nedošlo k poškození. Stejně jako u domovní ČOV budete k realizaci přípojky potřebovat projektovou dokumentaci od autorizovaného inženýra, s čímž vám samozřejmě rádi pomůžeme.

Připojení na kanalizaci je řešení ideální, avšak není zadarmo. Často se sice setkáváme s obecními dotacemi, ale i tak bude potřeba sáhnout do kapsy. Raději počítejte s tím, že náklad na připojení se vším všudy se bude pohybovat v rozpětí 40 – 70 tisíc. Záleží na výši poplatku obci, délce přípojky, ceně stavby apod.

Domovní čistička odpadních vod (ČOV)

Nemáte možnost se připojit ke kanalizaci nebo je její výstavba v nedohlednu? Nezoufejte, existuje vynikající alternativa, jak nakládat s odpadními vodami z vaší nemovitosti. Domovní ČOV zastane centrální řešení v podobě kanalizace a ještě nám umožňuje využít vyčištěnou vodu třeba k zalévání zahrady.

Co je domovní ČOV

Domovní ČOV je zkratka pro domovní čističku odpadních vod. Pokud bychom se chtěli držet litery zákona, pak musíme říkat domovní čistírna odpadních vod. My nejraději říkáme lidově „čovka“. Takovou čistírnu si přestavte jako plastovou nádrž se sofistikovaným procesem čištění, která umí odstranit až 97% nečistot. Tato nádrž se umisťuje na pozemek k nemovitosti a je napojena na odpad z vašeho domu či chaty.

Uvnitř ČOV se odehrává čistící proces v několika fázích. Podívejme se, jak např. funguje nejběžnější domovní ČOV od společnosti ASIO AS – VARIOCOMP K.

domácí čistička odpadních vod

Odpad z vaší nemovitosti natéká do usazovací nádrže (A), kde se odstraní mechanické neboli pevné části. Nad těmito usazeninami následně probíhá anaerobní proces rozkládání. Zbytek (již předčištěný) přetéká přes přepad do tzv. aktivačního prostoru (B), kde se voda čistí biologickým procesem. Do tohoto prostoru se vhání vzduch pomocí dmychadla.

Benefitem tohoto typu ČOV je velký prostor nad vaničkami, chcete-li akumulační prostor (D), který slouží k vyvážené distribuci odtoku. Nakonec již vyčištěná voda natéká do nádrže (E), odkud se přečerpává mamutkou (F) do odtokového žlabu. U tohoto typu ČOV je zapotřebí kontrolovat množství usazeného kalu v usazovací nádrži (A) a  případně jej odstranit.

Asi již tušíte dvě zásadní věci. Jednak, že domovní ČOV je vodním dílem a čeká vás kolečko s úředníky, pokud si k této činnosti nenajdete projektanta, který vám s tím pomůže. A za druhé, že domovní ČOV spotřebovává elektřinu. Přesto je domovní ČOV nejlepším řešením, jak nakládat s odpadními vodami, v místech, kde žijete a chcete si být jisti, že je o váš odpad dobře postaráno.

Septik s filtrem

Septik stojí na pomezí jímky a ČOVky, jak funkčností, tak pořizovacími náklady. Domovní ČOV je evolucí septiku a jeho vyspělejším sourozencem. Jde o řešení, které doporučujeme u rekreačních objektů.

Co je septik

Septik je, stejně jako ČOV a jímka, plastová nádoba sloužící k filtraci odpadních vod. Oproti jímce zde dochází k procesu čištění, nikoliv pouze uskladňování nečistot. Podobně jako u první nádrže ČOV (popsáno výše) se v procesu čištění odděluje kal od vody.

Typicky má septik dvě až tři části (dnes už některé výrobky dokonce 4), ve kterých se postupně oddělují pevné částice, které se postupně rozkládají. Tyto předčištěné vody následně natékají do pískového (zemního) filtru nebo do jeho vyspělejší podoby, a to do filtru biologického. V této části dochází k mechanickému čištění vody.

Filtrace nečistot skrze písek je v podstatě nejstarší způsob čištění, ale zůstal nám věrným sluhou i v dobách pokročilé kosmonautiky.

septik

Výhodou oproti jímce je, že dochází ke kontinuálnímu vypouštění přečištěné vody a není tedy potřeba často objednávat odčerpání odpadu. Výhodou proti ČOV je, že nedochází ke spotřebě elektřiny. Někdo může považovat za nevýhodu, že k realizaci je zapotřebí i povolení vodoprávního úřadu a také že k septiku budete potřebovat projekt. S tím vším vám rádi pomůžeme.

Žumpa neboli jímka

Dalším, již méně elegantním řešením je jímka, neboli lidově žumpa. Na rozdíl od kanalizační přípojky či domovní ČOV jde o řešení s nižší pořizovací cenou, avšak s nikdy nekončícími náklady do budoucna. Rozhodně zapomeňte na jímku jako řešení odpadu pro rodinný dům, dává smysl pouze u rekreačních objektů, kde s rodinnou netrávíte příliš času, přesto vám doporučujeme se tomuto řešení vyvarovat a raději sáhnout po septiku. U rodinných domů pak spíše po domovní čistírně odpadních vod.

Srovnání přípojky vs. ČOV vs. žumpa vs. septik


Komentáře

Zanechte nám tu komentář nebo dotaz. Váš email nebude veřejný.