Připojení vody k nemovitosti je jedním z nezbytných kroků, které je zapotřebí udělat, aby mohla být stavba dokončena a vám se v ní dobře žilo. Tuto funkci plní vodovodní přípojka, která spojuje vaši nemovitost s vodovodním řadem. Abyste mohli přípojku vybudovat, budete potřebovat projekt a šikovné ruce. Jaká ale bude finální cena vodovodní přípojky? To se pokusíme přiblížit v tomto článku.

Co je vodovodní přípojka

Vodovodní přípojka je podle litery zákona o vodovodech a kanalizacích považována za samostatnou stavbu (Sb. 274/2001 Sb.). Zákon rovněž zmiňuje, že přípojka vody není vodním dílem, což ve srovnání například s domovní čističkou odpadních vod přináší zjednodušený proces schvalování.


Konzultace a nacenění vodovodní přípojky ZDARMA


Cena vodovodní přípojky neboli přípojky vody se skládá z následujících komponent:

 • Geodetické zaměření, je-li třeba
 • Projekt
 • Povolení
 • Výkopové práce, materiál a stavební práce
 • Instalace a zprovoznění

Celková cena vodovodní přípojky primárně závisí na délce přípojky a terénu, přes který vede.

Cena vodovodní přípojky – co vše je její součástí?

Výsledná cena vodovodní přípojka se skládá hned z několika položek. Pro vaši představu jsme se pokusili nastínit, s jakými všemi náklady se u vybudování vodovodní přípojky můžete setkat. Konkrétně na váš případ se nemusí vztahovat všechny položky, které jsme zde uvedli, ale většinu z nich na svém účtu najdete. Co vše je tedy potřeba zahrnout do nákladů?

V případě, že si chcete ušetřit čas a starosti, můžete zvolit prozaické řešení, kterým je vodovodní přípojka na klíč. Společnosti, které vodovodní přípojku na klíč nabízí, vám za předem danou cenu zařídí vše potřebné od projektu přes povolení až po zemní práce a zprovoznění přípojky. Ptáte se, kde je háček? Pro většinu lidí tkví ve vyšší ceně za celkovou službu, která může být v některých případech až dvojnásobná oproti té, kterou byste zaplatil při realizaci svépomocí.

 

Cena projektu vodovodní přípojky

Projekt vodovodní přípojky musí být ze zákona zpracován autorizovaným inženýrem. Projektovou dokumentaci k přípojce s kulatým razítkem seženete v rozpětí 8 000,- až 12 000,-. Doporučujeme si vždy dopředu ověřit kapacity projektanta a očekávané dodání projektu. Nabídku na projekt vodovodní přípojky si můžete nechat zpracovat také u nás, rádi vám vypracujeme projektovou dokumentaci připravenou pro jednání s úřady.

projekt vodovodní přípojky

Poplatek za povolení vodovodní přípojky

Projekt vodovodní přípojky musí projít schvalovacím řízením stavebního úřadu. Zákon rozlišuje dva druhy řízení, a to územní souhlas a územní povolení. Formu souhlasu je možné využít v případech, kdy přípojka není delší než 50 m.

Pokud je delší, je nutné projít si dvoustupňovým řízením. Nejdříve budete potřebovat územní rozhodnutí a následně ohlášení stavby. Správní poplatek za územní souhlas je 500,-. Poplatky za správní řízení ale budou ve výsledku tou nejmenší položkou na vašem účtu.

Realizace vodovodní přípojky

V každém projektu vodovodní přípojky je určeno místo napojení na stávající vodovodní řad. Za počátek zemních prací by se dalo považovat vytyčení tohoto místa, jelikož podklad od správce vodovodu, který je při projektování místa napojení použit, je vždy pouze orientační.

Současně musí být vytyčeny všechny trasy sítí technické infrastruktury, aby při hloubení výkopu nedošlo k jejich poškození a následné havárii. Toto vytyčení se bude pohybovat kolem cca 500,- Kč za jednu síť + hodinová sazba pracovníka (1000–1500,- Kč/hod).

Šířka výkopu pro vodovodní přípojku

I když se může zdát, že se jedná pouze o vykopanou rýhu v zemi, i tato činnost má svá pravidla a zásady. Šířka výkopu se pohybuje mezi 0,4–0,6 m. V místě napojení na vodovodní řad je nutné vytvořit čtverec o půdorysných rozměrech 1,0/1,0, z čehož cca 0,2 m by mělo být za místem připojení a 0,8 před místem připojení. Tento prostor se zhotovuje jako manipulační prostor pro připojení.

cena vodovodní přípojky

Hloubka výkopu pro vodovodní přípojku

Hloubka samotného výkopu závisí na hloubce vodovodního řadu, který je standardně uložen cca 1,5–1,6 m pod zemí. Hloubka uložení celé trasy přípojky k vašemu objektu by měla být minimálně 1,2 m.

Všechny tyto parametry si ve většině případů určí správce vodovodu, který může požadovat i zhotovení celé přípojky v jeho vlastní režii a naúčtovat si cenu dle svých paušálů a ceníků.

Pokud správce toto nepožaduje a je ochoten nechat zhotovení přípojky (tedy mimo její samotné napojení) na vás, nastává otázka – kolik mě to asi bude stát?

Pokud se v trase budoucí přípojky nevyskytuje žádné křížení se sítěmi technické infrastruktury, lze celou trasu hloubit pomocí bagru. Pokud ano, je nutné výkop hloubit ručně. Přesná cena se tedy nedá jasně stanovit, jelikož závisí na řadě faktorů.

Cena realizace vodovodní přípojky

Dalším faktorem, který vstupuje do hry, je povrch, pod kterým bude trasa přípojky vedena, resp. který výkopem porušíte (asfalt, chodník z dlažby, zatravnění apod.). Obecně lze přibližnou cenu vodovodní přípojky stanovit dle ukazatelů za běžný metr:

 • asfaltová komunikace – cca 3500,- Kč/bm
 • chodník asfalt – cca 3500,- Kč/bm
 • chodník dlažba – cca 2500,- Kč/bm
 • zatravnění (nezpevněná plocha) – cca 1000–1500,- Kč/bm

V této ceně je počítán i materiál.

Dalším nákladem při výstavbě vodovodní přípojky je její samotné připojení, vodoměrná šachta apod., ale o tom až v dalším odstavci.


Konzultace a nacenění vodovodní přípojky ZDARMA


Cena za napojení vodovodní přípojky

Montáž vodovodní přípojky, tedy konečné napojení na vodovodní řad, musí dělat profesionál. Nejčastěji si to na starost vezme přímo někdo z vodárny. Pracovník vodáren také musí provést tlakovou zkoušku, aby byla jistota, že voda k vám skutečně doteče. Počítejte s cenou kolem 8 000,- až 12 000,-. To je cena, která by měla zahrnovat čas zaměstnance vodárny, připojení na řad a vodoměrnou sestavu.

Poplatek obci za vodovodní přípojku

Poplatek obci je velmi individuální záležitost. Je dokonce možné, že vaše obec po vás nebude žádný poplatek požadovat. Pokud jste teprve ve fázi, kdy přemýšlíte o koupi pozemku, rozhodně se informujte na ceny přípojek, resp. kolik budete muset obci přispět.

Rozdíly v ceně vodovodní přípojky

Jak se říká – jiný kraj, jiný mrav. Pokud pročtete diskusní fóra, odhalíte obrovské rozdíly mezi cenami, za které lidé přípojky postavili. Nenechte se tímto rozhodit, rozdíly jsou dány například tím, jak se přípojka buduje – zda svépomocí (zemní práce) nebo si najmete odborníky.

Nemalé rozdíly také vznikají u poplatků obci. Část obcí si od vlastníků nové vodovodní přípojky nechá přispět do obecní kasičky za zbudování vodovodního řadu. Zde se částky mohou lišit v řádu desetitisíců.

Dalším rozdílem je samozřejmě délka samotné přípojky, to se projeví de facto na všech položkách na vašem finálním účtu.

Kompletní orientační cena vodovodní přípojky

Zajímá vás více o projektu vodovodní přípojky?

Projekt vodovodní přípojky je nezbytným úředním dokumentem, který musíte doložit, pokud chcete svou nemovitost napojit na vodovod. K vašemu úmyslu vybudovat přípojku se totiž budou vyjadřovat vodárny a ty bez projektu nic nerozhodnou.

Je zde však rozdíl oproti domovní čistírně odpadních vod či studně, které jsou ze své povahy vodním dílem. To vodovodní ani kanalizační přípojka není.

Projekt vodovodní přípojky vám tak může připravit i projektant s autorizací na pozemní stavby. Nicméně vždy je vhodnější obrátit se na autorizované projektanty vodohospodářských staveb. Tím je například i společnost Zakra s.r.o.

Kde sehnat spolehlivého projektanta?

Jak jsme již psali výše, můžete požádat svého projektanta nemovitosti. Praxe bývá taková, že pokud poptáte projekt vodovodní přípojky u projektanta mimo obor vodohospodářských staveb, tak ten následně osloví vodohospodáře, aby projekt zpracoval.

Na konci tak jen klient zaplatí vyšší cenu, protože se z jednoho projektu musí vyplatit provize dvakrát.

Doporučujeme tedy vybrat přímo projektanta se zaměřením na vodohospodářské stavby. Pokud si nevíte rady, dejte nám vědět. Nabízíme konzultace zdarma a projekty přípojek děláme po celé ČR.

Co musí projektant znát, aby mohl projekt vypracovat?

Ať už si pro svůj projekt vyberete nás nebo naše kolegy, budete požádáni o specifikaci vaší konkrétní situace. Je proto dobré připravit si následující informace dopředu:

 • určení lokality (parcelní čísla, katastrální území)
 • umístění objektu na pozemku (stávající nebo budoucí)
 • zda již proběhla komunikace se správcem vodovodu
 • zda již máte od správce polohu sítě či podmínky napojení
 • pro kolik EO (ekviv. obyvatel) bude přípojka navrhována
 • přibližnou představu o trase přípojky a místu napojení objektu
 • přibližnou představu o umístění vodoměrné šachty

Jak dlouho trvá příprava projektové dokumentace vodovodní přípojky?

Projekt vodovodní přípojky patří k jednodušším vodohospodářským projektům. Přesto je projektová dokumentace relativně obsáhlá – od projektanta vám dorazí minimálně 20–30 stran. Očekávejte, že než projektant sežene veškeré potřebné dokumenty, projekt mu zabere minimálně 2 týdny. Vždy doporučujeme domluvit se na termínu, kdy budete projekt potřebovat.

Co obsahuje projektová dokumentace?

Zajímá vás, jak vypadá a co obsahuje projektová dokumentace vodovodní přípojky? Projektant musí zpracovat technickou zprávu, kde přesně popíše lokalitu a její technické parametry. Následně je potřeba vymezit přípojku v okolí a finálně udělat podélné řezy přípojky. Dokumentace vodovodní přípojky tak má v průměru 35 stran.

Jak brzy je vhodné poptat projekt vodovodní přípojky?

Už víte, že projekt sám nezabere příliš času, pokud si budete dělat hrubý odhad, počítejte raději se 14 dny. Pak následuje stavební řízení, zde doporučujeme se obrnit trpělivostí, a to zvláště v případech, kdy si vyřízení zařizujete sami. Zde bychom doporučovali skutečně počítat s pomalým procesem a plánovat alespoň 90 dní dopředu.

Jak děláme vodovodní přípojky v Zakře?

V Zakře se soustředíme na kvalitu. Nejprve si od klienta vyžádáme veškeré podklady pro projekt. V druhém kroku si zajistíme veškeré informace o pozemku, sítích a dalších regulacích vztahujících se na váš pozemek. Pak se pouštíme do práce na samotné vodovodní přípojce. Projekt nám obecně nezabere více než 14 dní, případně se s vámi domluvíme na termínu plnění. Pokud máte zájem, umíme za vás vyřídit i veškerá povolení, která k připojení vody budete potřebovat.

Schéma vodovodní přípojky

cena vodovodní přípojky

zdroj: cevak

Vodovodní přípojka se skládá z

 • Napojení na vodovodní řad
 • Potrubí před vodoměrem
 • Vodoměrné sestavy
 • Domovních rozvodů

Z čeho se skládá vodoměrná sestava

cena vodovodní přípojky

Zdroj: vak-km


Potřebuji projekt

Vodoměrná sestava (souprava) se skládá z následujících komponent:

 • uzavírací armatury
 • redukce
 • vodoměr – sloužící k měření spotřeby
 • montážní kus
 • redukce
 • zpětný ventil
 • filtr
 • uzavírací armatura
 • vypouštěcí ventil

Kdo je vlastníkem vodovodní přípojky?

Obecně platí, že vlastníkem nové vodovodní přípojky se stává vlastník nemovitosti, které bude vodovodní přípojka sloužit. S tím se pojí i odpovědnost a náklady za případné opravy. Ty samozřejmě nese vlastník, tedy v tomto případě vy. Stejně tak vám vodárny naúčtují činnosti spojené s připojením na vodovodní řad.

Mohlo by vás zajímat:

Závěrem

Byť nejde o vodní dílo, je vodovodní přípojka relativně komplexní záležitost. Proto se nebojte poradit s odborníkem. Pokud máte zájem o projekt, pomoc či konzultaci, klidně se na nás obraťte.


Komentáře

Zanechte nám tu komentář nebo dotaz. Váš email nebude veřejný.