Zajímá vás, jaké všechny zákony upravují problematiku domovních čistíren odpadních vod (ČOV) a s čím je potřeba počítat pro získání povolení ČOV v roce 2021? Připravili jsme pro vás přehled toho nejdůležitějšího s čím se setkáte a může to ovlivnit získání povolení pro stavbu ČOV. Rozhodně se nejedná o právní analýzu, spíš praktický úvod do problematiky.

Jaká legislativa reguluje domácí ČOV

Domovní ČOV jsou primárně regulovány zákonem č. 254/2001 o vodách. Zákon definuje čistírnu v §55 odst. 1, písm. c),  jako vodní dílo, což má implikace na další správní úkony. Ke stavbě domovní ČOV je zapotřebí získat kladné rozhodnutí správních orgánů a následně splňovat požadavky na její provoz. Nezbytnou součástí tohoto procesu je vytvoření projektové dokumentace od autorizovaného inženýra vodohospodářských staveb.


Potřebuji projekt ČOV

Požadavky na projektovou dokumentaci ČOV

Jak již víte, domácí ČOV je vodním dílem. Na rozdíl od vodovodní a kanalizační přípojky vám musí projekt domovní ČOV připravit projektant vodohospodářských staveb. Nelze si tedy projekt nechat zpracovat od známého architekta či souseda, který má zálibu v kreslení v AutoCADu. Na projektu se bude muset objevit kulaté razítko.

Projektová dokumentace k ČOV se řídí vyhláškou č. 499/2006 Sb. k zákonu č. 405/2017. Typicky zahrnuje projektová dokumentace následující části:

 1. Průvodní zpráva
 2. Souhrnná technická zpráva
 3. Situační výkresy
 4. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
 5. Specifikace domácí ČOV
 6. Hydrogeologický posudek (pokud je potřeba)

Více o projektové dokumentaci k ČOV si můžete přečíst v článku: Co má obsahovat projektová dokumentace domácí ČOV.

povolení ČOV

Krok za krokem k úspěšnému povolení ČOV

Pokud si chcete vyřizovat povolení ČOV sami, čeká na vás série úkonů a běhání po úřadech. V následujících řádcích vám prozradíme, co vás určitě nemine.

Dobře si rozmyslete, co chcete

Domovní ČOV je skvělá technologie, ale nese s sebou i trochu starostí, se kterými je potřeba na začátku počítat. Například budete muset myslet na to, co do ČOV pouštíte. Může být například citlivá na běžné domácí čistící prostředky. Ať už zvolíte ohlášení či vodoprávní řízení, čekají vás pravidelné kontroly kvality čištění. ČOV si neumí moc dobře poradit s nepravidelným provozem, proto ji nedoporučujeme na chaty, ale myslete i na to, že odcestovat na dva měsíce znamená pravděpodobně restart ČOV.

Na druhou stranu platí, že jde o nejlepší způsob, jak likvidovat odpadní vody v případě, že není možné napojení na kanalizaci a jedná se o trvale obydlený objekt.

Zmapujte si okolí

Než se pustíte do shánění projektanta a koupě ČOV, zjistěte si, zda je záměr vůbec realizovatelný. Úplně nejsnazší je zeptat se sousedů, jak vyřešili problém s odpadem. Pokud kanalizační přípojkou, pak počítejte, že vás úřady donutí to řešit stejně. Pokud ČOVkou či septikem, pak je jasné, že to půjde.

Nemáte-li sousedy, pak doporučujeme zajít na vodoprávní úřad, úředníkovi popsat, kde se chystáte ČOV stavět a zda v tom vidí nějaký problém. Je také vhodné zajít i na obecní úřad a zeptat se, zda obec neplánuje v nejbližších letech vybudovat kanalizaci. To totiž následně ovlivní výši investice do čistírny.

Spojte se s projektantem

Pokud již víte, že ČOV, i když třeba s nějakým omezením, projde, spojte se s projektantem vodohospodářských staveb. Projektování ČOV patří ke službám, které nabízíme nejčastěji, a proto se na nás můžete obrátit vyplněním online formuláře. Do 24 hodin se s vámi spojíme a připravíme vám nabídku.

S projektantem je dobré probrat celou situaci od píky. Ze své zkušenosti vám bude schopen poradit, upozornit na některé neduhy úřadů a případně doporučit konkrétní řešení, pokud ještě nemáte jasno. Navíc budete od projektanta potřebovat výše zmiňovanou projektovou dokumentaci.

Pokud si projekt poptáte u nás, zajistíme za vás veškeré potřebné projekční podklady od úřadů. Vyžádáme si vyjádření správců podzemních i nadzemních inženýrských sítí (voda, plyn, kanalizace, elektřina…). Pokud budete potřebovat hydrogeologický posudek (chcete-li zasakovat přečištěné vody do terénu), pomůžeme vám hydrogeologa sehnat.

Aby mohl projektant připravit projekt, bude od vás potřebovat následující informace:

 • Katastrální označení místa, kde bude ČOV projektována, popř. adresu a číslo parcely
 • Preferované umístění ČOV na pozemku
 • Označení vývodu kanalizace z objektu (popř. místo, kde se nyní nachází žumpa/septik…)
 • Kolik osob bude ČOV pravidelně užívat
 • Vybraný typ ČOV
 • Preferovaný způsob likvidace odpadních vod (do vod podzemních nebo povrchových), zda chcete přečištěné vody akumulovat a využívat na zálivku apod.

V případě, že jde o novostavbu (ve fázi projektu):

 • Situaci od projektanta rodinného domu (pokud je již k dispozici), kde by měl být naznačený vývod kanalizace z objektu a přibližné umístění sestavy ČOV
 • Jde o trvale obývaný objekt či rekreačně
 • Kolik osob bude ČOV pravidelně užívat
 • Vybraný typ ČOV (pokud již máte svého favorita), případně vám můžeme zaslat naše porovnání vybraných typů ČOV
 • Preferovaný způsob likvidace odpadních vod (do vod podzemních nebo povrchových), zda chcete přečištěné vody akumulovat a využívat na zálivku apod.
projektant čistírny odpadních vod
co čekat od projektanta čistírny odpadních vod

Projekt je hotový a konečně se dostanete na úřad

V momentě, kdy máte od projektanta hotovou dokumentaci, přichází čas na návštěvu úředníků. Každý druh vypouštění vod z ČOV má maličko odlišné náležitosti, ale v zásadě se jedná o ty samé úkony. Nejprve vás čeká první kontakt se všemi dotčenými orgány:

 • Stanovisko správce vodního toku/kanalizace. Bude ho zajímat projekt, ale nebojte, nic odborného po vás chtít nebude. Stanovisko správce vodního toku potřebujete, pokud je správcem toku někdo jiný, než příslušné povodí.
 • Souhrnné závazné stanovisko odboru životního prostředí (OŽP). Na OŽP podáte žádost, ke které přiložíte projektovou dokumentaci. OŽP se k tomu vyjádří z pohledu ochrany lesa, ochrany ovzduší…
 • Koordinované stanovisko. Koordinované stanovisko celého úřadu se někdy podává na odbor územního plánování a někdy na odbor životního prostředí. To záleží na struktuře příslušného úřadu. Jde o to, že ke stavbám §103 odst. 1 písmene c-e stavebního zákona se nevydává závazné stanovisko orgánu územního plánování, pokud se stavba nachází v zastavěném území. Takže když bude vaše stavba mimo zastavěné území obce, pak potřebujete toto stanovisko. V §103 přímo není zmíněná stavba ČOV, ale obecně se bere stavba ČOV jako stavba vedlejší ke stavbě hlavní.
 • Stanovisko správce povodí (někde se možná dočtete, že stanovisko povodí je potřeba jen při ohlášení stavby, ale ze zkušenosti víme, že je po nás ve většině případů vyžadováno i při klasickém řízení). Opět přiložíte projektovou dokumentaci a správce posoudí, jak Vaše ČOV ovlivní povodí, nebojte nijak 🙂
 • Stanovisko obce. V podstatě se jedná o formální žádost o vyjádření k vašemu záměru. Obecní úřad vás bude oficiálně informovat, zda není možné napojení do kanalizace či jestli není např. naplněna kapacita obecní ČOV apod. Pokud byste křížili obecní komunikaci, je potřeba na obci žádat ještě ,,souhlas s uložením sítí do komunikace“.
 • Souhlas majitelů všech pozemků, na kterých je stavba. Se stavbou musí logicky souhlasit všichni, kteří budou záměrem dotčeni. Když jde stavba přes cizí pozemky, je nutné uzavřít buď smlouvu o věcném břemenu (obec, státní pozemkový úřad, jiná státní organizace) nebo mít souhlas vlastníka pozemku.
 • Odbor územního plánování. Stavební úřad posoudí, zda je váš záměr v souladu s územním plánem obce.

Je potřeba upozornit, že povolovací fáze se v každém okrese lehce liší a to, co po vás bude chtít doložit vodoprávní úřad např. ve Zlíně, nemusí chtít v Chebu.

povolení ČOV

Ohlášení či vodoprávní řízení

Máte již oběháno, co šlo, ale stále vás ještě čeká to nejdůležitější, a to vodoprávní úřad. Na výběr máte ze dvou typů řízení 1) Ohlášení a 2) Vodoprávní řízení. Nejprve si řekněme základní rozdíly mezi jednotlivými řízeními.

Na první pohled se zdá, že ohlášení je jasnou volbou a možná si říkáte, proč ještě vůbec existuje vodoprávní řízení. Nicméně ďábel se vždy skrývá v detailu.

Co je potřeba sehnat k ohlášení a vodoprávnímu řízení ČOV

V případě dokumentace je míč na straně vodoprávního řízení. Ohlášení vypadá skvěle na první pohled, ale myslete na to, že jednak si bude muset oběhat sousedy sám a ne vždy jsou sousedské vztahy dokonalé a za druhé bude potřeba stavebního dozoru. Pokud nemáte známého, který vám dozor udělá, připravte si další peníze. V neposlední řadě pak platí, že chcete-li ohlášením povolovat vsak do podzemních vod, musíte si koupit čistírnu s certifikátem CE, která je samozřejmě o něco dražší než ČOV bez certifikátu. Ve výsledku je tak ohlášení dražší a často náročnější proces.

Co dál po získání povolení ČOV

V momentě, kdy získáte kladné povolení/ohlášení vodoprávního úřadu můžete začít stavět. Osobně doporučujeme ČOV kupovat až v tento moment. Nemá smysl, aby vám stála na zahradě a postavit ji načerno před rozhodnutím taktéž nemůžeme doporučit. Většina našich klientů si pak ČOV staví sama, popřípadě zavolá na pomoc bagr či stavební firmu. Samotné zapojení a zprovoznění ČOV pak provádí zaměstnanec výrobce.

Následuje už jen kolaudace, o kterou je potřeba zažádat na stavebním úřadě. K tomuto již formálnímu procesu si připravte následující dokumenty:

 • Projektovou dokumentaci ČOV. Pokud ji ještě nemáte, obraťte se nás.
 • Veškerou dokumentaci k vámi vybrané čistírně odpadních vod. Pokud nevíte jakou si vybrat, využijte naši bezplatnou konzultaci.
 • V případě, že vypouštíte do povrchových vod (řeka, potok, rybník…) i vyjádření správce toku
 • Zkrátka veškeré dokumenty, které jste doposud nasbírali

Jak dlouho trvá získat povolení ČOV

Povolení ČOV rozhodně není žádný sprint. Ano, je pravdou, že zákon definuje určité lhůty, ale ty narovinu berte obrazně. Navíc je potřeba počítat s tím, že než začne řízení o povolení ČOV, nějaký čas vám zabere posbírat všechny důležité podklady.

Realistický scénář z naší zkušenosti je následující:

Bojíte se úřadů? Pomůžeme vám

Nechce se vám na žádný úřad a bojíte se, že byste na něco mohli zapomenout? Pak nabízíme k našim projektům i služby tzv. inženýringu. K projektu si necháme od vás dát plnou moc a následně všechny úřady oběhneme za vás. Služba končí získáním společného povolení/ohlášení. Buď se jedná o společné povolení (územní+stavební) + povolení s nakládáním nebo v případě ohlášení o společný souhlas (územní souhlas + ohlášení) + ohlášení s nakládáním. Máte-li zájem o projekt k ČOV s inženýringem, neváhejte se na nás obrátit a my vám rádi připravíme individuální nabídku.


Komentáře

Zanechte nám tu komentář nebo dotaz. Váš email nebude veřejný.