Potřebujete odborný posudek k dotaci Dešťovka? Chcete si doma zřídit systém na opětovné využití srážkové nebo šedé vody a rádi byste alespoň část nákladů pokryli příspěvkem z dotačního programu Dešťovka? Pak nezapomeňte, že k žádosti o dotaci je třeba přiložit také odborný posudek. Co takový posudek obsahuje, kdo ho smí vypracovat a jaká je jeho cena?

Co je dotace Dešťovka a proč je potřeba odborný posudek

Dotační program Dešťovka podporuje majitelé rodinných a bytových domů v šetrném hospodaření s dešťovou a šedou vodou. O dotaci na využití dešťové nebo šedé vody mohou žádat ti z vás, kteří se chystají pořídit retenční nádrž na dešťovou vodu nebo domovní čistírnu šedých vod. Po předložení žádosti můžete získat zpět až 50 % všech výdajů spojených s vybudováním systému pro recyklaci srážkové nebo šedé vody.

 

Tři varianty dotačního programu Dešťovka

Jak žádat o dotaci Dešťovka? Bez posudku to nepůjde

Žádost o dotační příspěvek lze vyplnit a podat online. K žádosti nezapomeňte přiložit odborný posudek a případně některé z následujících dokumentů:

 • plná moc (pouze v případě zastupování třetí osobou),
 • vyjádření souhlasu ostatních spoluvlastníků (pouze v případě, že obytný dům má více vlastníků),
 • dokumenty prokazující, že je rekreační zařízení využíváno k trvalému pobytu.

Odborný posudek jako součást žádosti o dotaci

K žádosti o dotaci musíte přiložit také odborný posudek. Jedná se o zjednodušenou projektovou dokumentaci, která obsahuje mimo jiné situační výkres, schéma a řez akumulační nádrže nebo čistírny šedých vod a technickou zprávu s výpočty.

Odborný posudek vám zpracujeme v rozsahu požadovaném dotačním titulem poskytovaným SFŽP a Ministerstvem životního prostředí.


Nezávazná poptávka

Jak vypadá odborný posudek k žádosti o dotaci Dešťovka

Odborný posudek k žádosti o dotaci Dešťovka se mírně liší v závislosti na tom, kterou variantu dotačního programu chcete využít. V zásadě ale obsahuje následující informace a přílohy:

 • Základní informace o projektu
 • Popis stávajícího způsobu nakládání s dešťovou vodou/šedou vodou
 • Popis navrhovaného způsobu nakládání s dešťovou vodou/šedou vodou
 • Stanovení sledovaných indikátorů
 • Závěr
 • Výkresová část
 • Přílohy (např. hydrogeologický posudek)
O dešťovku nelze žádat bez odborného posudku, který vypracuje autorizovaný vodohospodář

Základní informace o posudku

V úvodní části odborného posudku se vždy uvádějí základní údaje o zpracovateli posudku, žadateli o dotaci a dotčené nemovitosti. Zároveň zde najdete stručný popis projektu – tedy jaký je záměr odborného posudku a k čemu bude využita dotace z dotačního programu Dešťovka.

Popis stávajícího způsobu nakládání s dešťovou vodou/šedou vodou

V závislosti na konkrétní variantě dotačního programu se v této části uvádí buď popis stávajícího způsobu nakládání s dešťovou vodou (1. a 2. varianta dotačního programu), nebo popis stávajícího způsobu nakládání se šedou vodou (3. varianta dotačního programu).

Popis navrhovaného způsobu nakládání s dešťovou vodou/šedou vodou

Chystáte se využívat pouze srážkovou vodu? Pak se v této části dočtete, jakým způsobem bude dešťovka svedena do akumulační nádrže a k čemu bude následně použita (zálivka zahrady, nebo zálivka + splachování toalety).

Chystáte se využívat také šedou vodu? Pak bude v této části posudku uvedeno, z jakých zdrojů bude šedá voda recyklována (například umyvadla, vany, sprchy) a jak bude následně použita (zálivka zahrady, splachování toalety).

Tato část posudku dále zahrnuje:

 • Popis kanalizačního potrubí (materiál a způsob uložení)
 • Popis použité technologie (akumulační nádrž nebo čistírna šedých vod)
 • Vstupní parametry systému (např. typ dotčené nemovitosti, počet obyvatel, velikost a typ odvodňované plochy nebo zdroje šedé vody, plocha zavlažované zahrady, atd.)
Popis situace u nemovitosti, která vyjadřuje předpoklady dále zpracované v odborném posudku
Základní informace pro odborný posudek

 

Stanovení sledovaných indikátorů

Následuje část s technickými výpočty, kde se na základě vstupních parametrů stanoví buď dostupné množství srážkových vod, nebo dostupné množství šedých vod k opětovnému využití. Výsledná tabulka může vypadat například takto:

Kolik dešťové vody získá vaše nemovitost
Výpočet je součástí odborného posudku

Závěr

V závěru odborného posudku se uvádí, zda navržený projekt odpovídá podmínkám dotačního programu Dešťovka. Vše je nakonec opatřeno podpisem zpracovatele posudku, nechybí ani datum a místo podpisu. 

Výkresová část odborného posudku

V případě žádosti o čerpání dotace z 1. nebo 2. varianty dotačního programu Dešťovka obsahuje výkresová část: 

 • situační výkres širších vztahů,
 • katastrální situační výkres,
 • koordinační situační výkres,
 • blokové schéma systému,
 • schéma instalace akumulační nádrže,
 • vzorový výkres uložení kanalizace,
 • vzorový výkres uložení výtlaku z akumulační nádrže.

Pokud se odborný posudek týká žádosti o 3. variantu dotačního příspěvku, pak výkresová část obsahuje navíc ještě:

 • situační výkres širších vztahů,
 • koordinační situační výkres,
 • výkres rozvodu rodinného domu,
 • výkres čistírny šedých vod,
 • výkres řídící jednotky a dmychadla,
 • schéma systému.

Přílohy

Přílohu většinou najdete pouze u odborného posudku k žádosti o 3. variantu dotačního programu, v rámci níž budete využívat přečištěnou šedou vodu k zálivce zahrady. Přílohou je v tomto případě myšlen hydrogeologický posudek, který rozhodne o tom, zda je váš pozemek vhodný ke vsaku.

Jak získat odborný posudek k dotaci dešťovka

Odborný posudek vám smí vypracovat pouze osoba, která k tomu má veškerá potřebná povolení.

 • V případě, že jste se rozhodli čerpat dotaci na využití pouze srážkové vody (1. a 2. varianta dotačního programu), pak vám odborný posudek může zpracovat dodavatel systému či realizační firma.
 • Pokud žádáte o dotaci na využití nejen srážkové, ale také šedé vody (3. varianta dotačního programu), pak musí být odborný posudek potvrzen autorizovanou osobou podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ptáte se, kde takovou osobu najít? Ať už se chystáte žádat o dotaci k využití srážkové, nebo šedé vody, obraťte se na naše autorizované projektanty z projekční kanceláře Zakra. Máme všechna potřebná oprávnění k tomu, abychom vám připravili odborný posudek k jakékoliv variantě dotačního programu.


Nezávazná poptávka

Cena odborného posudku k dotaci Dešťovka

Kolik za odborný posudek k žádosti o dotaci Dešťovka zaplatíte? To záleží především na konkrétní variantě dotačního programu, pro kterou se rozhodnete. Pokud si pro zpracování odborného posudku vyberete naši projekční kancelář Zakra, můžete počítač s těmito cenami, které jsou konečné a zahrnují DPH.

Věděli jste, že dotace Dešťovka se vztahuje také na odborný posudek? I ten se standardně zahrnuje do způsobilých výdajů.

Vzor odborného posudku na Dešťovku

Jak vypadá odborný posudek našich klientů
Takto bude vypadat váš odborný posudek k dotaci dešťovka

 

I váš posudek může vypadat takto
ukázka odborného posudku k dešťovce


Nezávazná poptávka