Ať už z přečištěnou vodou z domovní ČOV nakládáte jakkoliv, je vaší povinností zajistit, aby negativně neovlivňovala kvalitu povrchových či podzemních vod. Z toho důvodu se nevyhnete pravidelným kontrolám, které se odvíjí od způsobu povolení domovní čističky. Jak taková kontrola domácí ČOV probíhá v případě povolení získaném ve správním řízení a povolení na ohlášení? 

Povolení domácí ČOV

V současné době se proces úředního povolování domovních čistíren ubírá dvěma směry – buď se vydáte cestou klasického vodoprávního řízení, nebo zvolíte novější způsob povolení, kterým je ohlášení. V obou případech se nevyhnete obíhání úřadů a shánění mnoha dokumentů, vyřídit povolení na ohlášení ale zpravidla trvá kratší dobu. Oba typy povolení jsme porovnali v článku: Legislativa kolem domácích čistíren aneb povolení ČOV.

Podstatné je, že z každého typu povolení vyplývají jiné povinnosti, co se týká pravidelných kontrol a revizí domácí čistírny. Zatímco vodoprávní řízení vám ukládá povinnost 2x ročně odebrat vzorky přečištěné vody, u domovní ČOV na ohlášení vás jednou za 2 roky nemine návštěva technického komisaře.

povolení ČOV

Kontrola domácí čov vyplývající z vodoprávního řízení

Pokud se rozhodnete postupovat klasickou cestou vodoprávního řízení, počítejte s delší čekací lhůtou (zpravidla 60 dní). Na druhou stranu za vás většinu dokumentů sežene sám vodoprávní úřad a navíc zaplatíte pouze symbolický poplatek ve výši 300 Kč. Na základě rozhodnutí úřadu nakonec získáte “Povolení o nakládání s vodami”.

Ze získaného povolení vám samozřejmě plyne i povinnost, kterou je pravidelná kontrola domácí ČOV. Ta je zanesena i v provozním řádu, který je součástí vámi zakoupané domovní čističky, a tkví v odebrání vzorku vody z čistírny 1x ročně a odeslání do akreditované laboratoře. Ačkoliv legislativa uvádí, že jsou zapotřebí dva vzorky (odběr vody na vstupu a na výstupu ČOV), v praxi většinou stačí vzorek jeden. Cena rozboru vody se odvíjí od způsobu, jakým s přečištěnou vodou nakládate – zda ji vypouštíte do povrchových či podzemních vod.

kontrola domácí ČOV

Kontrola domácí ČOV na ohlášení

Realizovat domácí ČOV na ohlášení zní jistě lákavě, a to zejména díky relativně krátké čekací lhůtě na vyřízení (30 dní). Zapomenout byste ale neměli na to, že vás čeká mnohem více práce se sháněním potřebných dokumentů včetně získání souhlasu všech vašich sousedů. Z peněženky přitom na úřadě vytáhnete o pár stovek víc, jelikož správní poplatek činí 500 Kč.

Přesto není nutné povolení na ohlášení zcela zavrhovat. Minimálně vám odpadá povinnost odebírat jednou ročně vzorky vody z čistírny. Ty jsou ale nahrazeny povinnými revizemi, které jednou za 2 roky provádí technický komisař. Jak technická kontrola domácí ČOV probíhá?

Technická kontrola domácí ČOV

První revize by měla proběhnout již 6 měsíců po kolaudaci domovní čistírny odpadních vod a následně se každé dva roky opakovat. Naplánovat si ji musíte sami a na vlastní náklady – vždy se obracejte na vyškoleného pracovníka, který má příslušná oprávnění Ministerstva životního prostředí. 

Ke kontrole je nutné připravit tyto dokumenty:

 • Souhlas s ohlášením
 • Projektovou dokumentaci (pouze u první revize)
 • Certifikát (pouze u první revize)
 • Provozní řád
 • Provozní deník
 • Doklad o zaškolení obsluhy

kontrola domácí ČOV

Co zahrnuje technická kontrola domácí ČOV:

 • Kontrola dokumentace – ke kontrole je nutné doložit provozní a manipulační řád, který jste obdrželi při koupi čistírny. Dále provozní deník, který máte povinnost vést, stejně jako doklady o likvidaci přebytečného kalu. Ke kontrole se předkládá i zpráva z předchozí revize a zjišťuje se, zda byly odstraněny případné dříve zjištěné závady.
 • Kontrola technického stavu – jedná se o vizuální kontrolu, která bere v potaz bezpečnost přístupu k čistírně. Dále zjišťuje, zda nedošlo k poškození ČOV vnějšími vlivy nebo nežádoucími úpravami. Prohlíží se vnitřní vestavby, nátokové a odtokové potrubí.
 • Kontrola technologického stavu – kontrola se zaměřuje na funkčnost mechanických částí čistírny (řídící jednotka, dmychadlo, aerační systém, čerpadla), zjišťuje se stav biologické části (teplota nádrže, koncentrace kyslíku, stav aktivovaného kalu) a kvalitu odtoku (vizuální kontrola odtoku, stav čerpacího systému vyčištění vody, stav filtračního systému a dosazovací nádrže).

Revizní zpráva

Součástí prohlídky je pořízení fotodokumentace, která se přikládá k revizní zprávě. Ta obsahuje hodnocení kontrolovaných parametrů na škále od 1 do 5 (1 – nejlepší, 5 – nejhorší) a soupis zjištěných závad. Stav čistírny je vyhodnocen jako nevyhovující pouze v případě, že průměr všech známek přesáhne hodnotu 2,5. V takovém případě je nutné zprávu zaslat do 10 dnů od prohlídky vodoprávnímu úřadu a do 60 dnů zajistit odstranění závad.

Jestliže byla vaše domovní čistírna odpadních vod shledána jako vyhovující, stále máte povinnost revizní zprávu zaslat vodoprávnímu úřadu, a to do 31.12. daného roku.

kontrola domácí ČOV

Nevíte si rady s tím, jak postupovat při pořízení a realizaci domovní čističky odpadních vod? Přečtěte si náš článek: Legislativa kolem domácích čistíren nebo se obraťte přímo na nás. V Zakra.cz nám pod rukama prošly už stovky projektů domovních ČOV. Rádi vám pomůžeme vypracovat projektovou dokumentaci na míru a nezalekneme se ani obíhání úřadů a získání potřebných povolení. Neváhejte využít naši první konzultaci zdarma. 


  1 Response to "Pravidelná kontrola domácí ČOV: Jak často vás čeká a co obnáší?"

Komentáře

Zanechte nám tu komentář nebo dotaz. Váš email nebude veřejný.