Pokud jste se rozhodli budovat vlastní domovní čističku odpadních vod (ČOV), asi už tušíte, že se nevyhnete kontaktu s vodoprávním úřadem. Co možná netušíte je, že existují dva způsoby, jak povolení vyřídit. První varianta, klasická, tedy přes povolení (tradiční správní řízení) a druhá, na první pohled jednodušší, přes ohlášení. Co ale zdánlivě jednodušší varianta obnáší? To se dočtete v tomto článku, kde jsme vám shrnuli vše, co potřebujete vědět o ČOV na ohlášení.

Jak se vlastně povoluje domovní čistírna odpadních vod (ČOV)

Domovní ČOV je podle zákona o vodách považována za vodní dílo. To jednak znamená nutnost vytvoření projektové dokumentace k ČOV od autorizovaného inženýra vodohospodářských projektů, ale i zároveň jednání se správními úřady o povolení čistírny. Tento článek se týká způsobu povolení, kdy čistírnu povolujete jako samostatnou stavbu nikoliv jako stavbu přidruženou ke stavbě hlavní (např. k rodinnému domu), což je také možnost.

Proces povolení se primárně řídí stavebním zákonem, který je v řeči právníků generálním zákonem. Vodní zákon, který pak čističky zmiňuje, je v tomto případě zákonem speciálním a dotýká se tématiky do většího detailu. Povolení ČOV tedy není úplná formalita. Ve výsledku vypouštíte odpadní vody do přírody, a pokud by nebyly kvalitně přečištěny, hrozí nejen poškození přírody, ale také újma na zdraví.

Už na začátku, a říkáme to i svým klientům, je zapotřebí obrnit se pevnými nervy a počítat s tím, že zákonné lhůty sice stojí v zákoně, ale úředníci je mají trochu na háku, a že povolení ČOV trvá v reálném světě 6-8 měsíců. Na výběr nám dává zákon ze dvou možností, jak povolit čistírnu. První klasičtější vodoprávní řízení počítá s větší invencí úřadů s tím, že některé povinnosti v řízení přebírá úřad ve prospěch klienta. A pak dnes tolik oblíbené (často z neznalosti) ohlášení, které někdy bohužel evokuje domněnku, že prostě stačí jen ohlásit úmysl budovat ČOV na svém pozemku, tak to ale není.

Je lepší povolení nebo ohlášení?

To jest “hamletova otázka”. Obě varianty skýtají svá pro a proti a na internetových fórech naleznete zastánce obou variant. Nenechte se mýlit, nelze určit jednoznačného vítěze. Začněme tím, že si obě varianty srovnáme v několik parametrech.

Na první pohled se může zdát, že ohlášení je jasnou volbou. Je rychlejší a na dobu neurčitou. Těch pár dokumentů navíc už se nějak sežene. Nemá však jen výhody.

Kdy se mohu rozhodnout pro řízení ohlášením?

Byť se vám již možná způsob povolení přes ohlášení líbí více než vodoprávní řízení, není vždy možné jít touto cestou. Vodní zákon vymezuje v paragrafu 15a podmínky pro ohlášení. Jednak musí jít o domovní ČOV využívanou pro čištění odpadních vod do kapacity pro 50 EO, neboli 50 osob. Zároveň platí, že vámi kupovaná ČOV musí mít certifikaci CE.

Buďte v klidu, pokud budujete domovní ČOV pro rodinné bydlení či rekreaci a budete kupovat ČOVku od ověřených prodejců, splníte obě kritéria, aniž byste se zapotili.

ČOV na ohlášení: Krok za krokem

1) Spojte se s projektantem, projektem ČOV to začíná

Ať se vydáte jakoukoliv cestou, vždy budete potřebovat projektovou dokumentaci k domovní čistírně odpadních vod. Takovýto projekt by vám měl zpracovat autorizovaný projektant, rozhodně si nenechávejte zpracovávat projekt k ČOV od souseda či kamaráda, který to umí trochu v CADu. Na konci dne budete stejně muset úřadům předložit dokument s kulatým razítkem.

Zkušený projektant vás dopředu připraví na všechna úskalí budoucího procesu a případně je schopen zajistit i další potřebné dokumenty, jako je např. hydrogeologický posudek apod.. Doporučujeme s projektantem taktéž konzultovat výběr samotné ČOV. Nemusíte si nechat radit přesný typ, ale dokáže vám říci, na co si při výběru dát pozor a informovat o fungování ČOV. Co se týká projektů od společnosti Zakra, vždy se snažíme do projektu dávat již konkrétní, s klientem vybraný typ ČOV, aby v budoucnu nevznikaly problémy například při kolaudaci apod.

 

ČOV na ohlášení

Pokud si pro svůj projekt vyberete právě společnost Zakra, budeme nadšeni. Zajistíme vám veškerou dokumentaci, včetně vyřízení povolení, pokud se tedy nechcete trápit s obíháním úřadů sami. Stačí se nám ozvat a číst již dále nemusíte.

2) Ověřte si, že nebudete potřebovat hydrogeologický posudek

To, zda potřebujete hydrogeologický posudek, zjistíte snadno. Pokud se chystáte vyčištěnou vodu z ČOV vypouštět do podzemních vod, např. vsakem na pozemku, schůzka s profesionálem vás nemine.

Hydrogeolog vám připraví zprávu, kde zhodnotí, zda je půda kolem ČOV vhodná pro vsakování vyčištěné vody a jestli nedojde ke zhoršení kvality podzemní vody. Zprávu hydrogeologa pak využijete při jednání s úřady.

 

3) Schvalujete jen ČOV nebo ČOV s domem?

Už, už, se cesta konečně blíží k jednání s úřady. Ještě si dovolíme upozornit na novelu zákona, která je účinná od 1.1.2018 a přináší rozdíl ve schvalování domovních ČOV. Nově lze o povolení požádat pro jednu stavbu, kdy potřebujete schválit pouze ČOVku, nebo na povolení, kdy chcete schválit projekt i s rodinným domem. Ve druhém případě jde totiž o soubor staveb.

4) Jdeme ohlašovat na všechna nádraží

Pokud jste se dostali až do této fáze, otřelí úředník vás již nepřekvapí. Nyní držíte v ruce projekt a případně hydrogeologický posudek a víte, co všechno budete povolovat.

5) Tady je Krakonošovo aneb cesta za vyjádřeními

Když pomineme způsob likvidace vsakováním na vlastním pozemku, může vyčištěná voda z vaší ČOVky vytékat do kanalizace nebo do povrchové vodoteče, či jiného vodního útvaru, podle toho vyberete místo vaší návštěvy. Buď půjde o správce kanalizace nebo správce vodního toku. Kam vyrazit lze vyhledat zde: http://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/cevt.html .

Správce vodního toku, případně kanalizace

V této fázi, je dobré mít projekt v ruce. Musíte vědět, jak budete likvidovat přečištěné vody (do podzemních, povrchových vod či kanalizace). Správce si porovná vaše řešení s podmínkami, které mu ukládá zákonná norma a zjistí technickou správnost vašeho řešení. Případné připomínky správce bude potřeba zahrnout do projektu (úprava projektové dokumentace je u nás samozřejmě zahrnuta v původní ceně).

Odbor životního prostředí

Ke koordinovanému stanovisku odboru životního prostředí budete opět potřebovat projektovou dokumentaci. Tento odbor je zajímavým tím, jaké kolečko tam vaše dokumentace udělá. K projektu se musí vyjádřit všichni od ochránců přírody, ovzduší až po odpadové hospodářství. Celé martyrium zabere zcela určitě 30 dnů.

Správce povodí

Správce povodí nemusíte kontaktovat, pokud řešíte ČOV standardním procesem (správní řízení zakončené povolením), při ohlášení je potřeba oslovit i tento úřad. Alespoň by to tak mělo být, ale setkáváme se i s tím, že je po nás vyjádření povodí požadováno i u klasického řízení. Správce povodí potřebuje mít pod kontrolou, že nepoškodíte toky, které má ve správě. Nejedná se zejména o ovlivnění hladiny v toku, to je věc kterou ČOV zcela jistě neovlivní, ale správce řeší i konstrukční řešení výústního objektu, tedy jakým způsobem potrubí do toku napojíte a podobně.

Stanovisko obce

V podstatě se jedná o formální žádost o vyjádření k vašemu záměru. Obecní úřad vás bude oficiálně informovat, zda není možné napojení do kanalizace či jestli není např. naplněna kapacita obecní ČOV apod.

Souhlas majitelů všech pozemků, na kterých se stavba umisťuje.

Se stavbou musí logicky souhlasit všichni, kteří budou záměrem dotčeni.

Odbor územního plánování

Stavební úřad posoudí, zda je váš záměr v souladu s územním plánem obce. Toto je blíže popsáno níže.

Výjimečné situace

Pokud si domovní ČOV stavíte například v chráněné krajinné oblasti nebo blízko kolejí budete potřebovat vyjádření spravujících orgánů.

 

ČOV na ohlášení

6) Budete potřebovat územní souhlas/rozhodnutí stavebního úřadu

Poprvé si vyzkoušíte, jak těžká je volba mezi jednotlivými typy řízení. Obecně platí, že územní souhlas je jednodušší varianta správního řízení a zároveň rychlejší, což vyvolává dojem, že jde o jasnou volbu. Nic však není černobílé.

Podobně jako při první úvaze, zda jít cestou rozhodnutí či ohlášení, se budete rozhodovat i v této fázi. Souhlas samotný je procesem na 30 dnů, což je relativně rychlé, avšak nelze po této variantě sáhnout pokaždé. Volíte-li územní souhlas je nutné, abyste domovní čistírnu stavěli na zastavěném území. Je také nutné, aby se všichni úředníci shodli jednohlasně, že navrhované umístění je v pořádku. Obě tyto podmínky, byť vypadají nedosažitelně jsou vlastně celkem jednoduché. Problém se občas objevuje v marných pokusech o dosažení souhlasu od vašich sousedů.

Jak se říká, vždy je to o lidech a pokud si vlastník sousedního pozemku postaví hlavu, nic neuděláte. Pokud se dostanete do této nepříjemné situace, pak nezoufejte, stále ještě zbývá územní řízení, jehož vrcholem je rozhodnutí. Při tomto způsobu zažijete jednání s úřady naplno. Příslušný stavební úřad nejprve oznámí zahájení řízení všem dotyčným stranám a svolá jednání na vaší zahrádce, aby se všichni mohli podívat, co se chystáte budovat. Zde se pak jednotliví účastníci vyjadřují k vašim plánům.

Samozřejmě se můžete setkat s projednáním bez “meetingu”, pouze dá lhůtu, kdy lze vznášet námitky. Následně už stavební úřad vydává rozhodnutí do 60 dnů, proti negativnímu stanovisku samozřejmě existuje opravný prostředek, ale než se k tomu rozhodnete, doporučujeme probrat situaci s odborníky, třeba s námi, a případně najít jinou cestu.

Pokud již v ruce držíte souhlas či rozhodnutí, zbývá poslední krok před návštěvou vodoprávního úřadu. Stavební úřad vám musí potvrdit, že projektová dokumentace odpovídá a je v souladu s předchozím řízení. Přesně tyto služby společnost Zakra nabízí, připravíme pro vás projektovou dokumentaci k domovní ČOV a pokud nechcete absolvovat kolečko s úřady, tak to za vás vyřídíme.

7) Finále se blíží a jde se na vodoprávní úřad

Vzpomínáte, že tyto řádky čtete, protože jste se rozhodli pro vyřízení domovní ČOV na ohlášení? Zatím platí, že cesta sem je stejná, jak pro rozhodnutí, tak pro ohlášení.

ČOV na ohlášení se od rozhodnutí liší nejen právní formou, ale i dokumenty, které bude potřeba připravit pro vodoprávní úřad:

 • Přehled okolí podle katastrální mapy v měřítku 1:10 000/50 000
 • Kopii katastrální mapy se se zakreslením místa vypouštění
 • Vyjádření správce vodního toku NEBO vyjádření správce kanalizace NEBO vyjádření hydrogeologa
 • Územní souhlas NEBO územní rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci
 • Souhlas obecného stavebního úřadu
 • Doklad prokazující vlastnické právo k dotčenému pozemku
 • Vyjádření správců podzemních a nadzemních vedení a zařízení
 • Plná moc k zastupování
 • Speciální stanoviska

Jak již bylo řečeno výše, k samotnému ohlášení je zapotřebí zakoupit domovní ČOV s certifikací CE. Oproti řízení, ke kterému “stačí” doložit výše uvedené dokumenty, si budete muset ještě připravit následující:

 • Vyjádření správce povodí
  • jde buď o povodí Labe, Vltavy, Moravy, Ohře nebo Odry
 • Písemný souhlas vlastníků sousedních pozemků
  • V případě ohlášení ČOV nedochází k jednání, proto si takové jednání musíte se sousedy odehrát sami a přinést úřadu jejich souhlas. Pokud by se soused stavěl “na zadní”, budete muset projít vodoprávním řízením.
 • Provozní řád domovní ČOV
  • Ten si můžete vyžádat u výrobce domovní ČOV, případně se obraťte na nás.
 • Informaci o tom, kdo bude dozorovat stavbu
  • Významná část klientů si ČOV buduje sama, úřad si v tomto případě žádá prohlášení stavbyvedoucího, že dohlédne na stavbu

Nyní už můžete podat žádost s projektovou dokumentací a všemi doklady výše uvedenými. Úředníci si přečtou veškeré dokumenty a vydají souhlas s ohlášením. Teď už můžete stavět a až budete mít hotovo, nezapomeňte ČOV zkolaudovat.

8) Jaké plynou závazky z ČOV na ohlášení

Obecně platí, že provozováním domovní ČOV vám vznikají závazky. Klienti nejčastěji řeší to, zda mu bude čistírnu někdo kontrolovat a bude ho to stát nějaké peníze. Jak to tedy je doopravdy?

Pokud se rozhodnete pro domovní ČOV na ohlášení, zavazujete se k tomu, že každé 2 roky si pozvete k sobě domů akreditovanou osobu Ministerstva životního prostředí, která u vás provede revizi. Pokud je nalezena závada na vaší čistírně, je potřeba ji na své vlastní náklady nechat opravit. Počítejte s tím, že takováto kontrola vás vyjde na cca 4 000,-.

9) Kdy doporučujeme ČOV na ohlášení

Jednoznačnou výhodou ČOV na ohlášení je rychlost (resp. může být o několik týdnů rychlejší, ale také nemusí). Pokud nechcete procházet šesti měsíčním procesem s úředníky, pak se vždy vyplatí ohlášení. Rozdíl v ceně správního řízení nám nepřijde zásadní (rozdíl 200,- při nákupu ČOV za několik desítek tisíc není rozhodující).

Ani vodoprávním řízením se nevyhnete závazkům. Úřad po vás bude chtít rozbor kvality vody. Počítejte, že i v případě řízení vás čekají návštěvy akreditované osoby, která bude odebírat vzorky 2x ročně. Jeden rozbor stojí kolem 1 500,-, takže ve výsledku je řízení dražším typem procesu, co do údržby.

A nakonec poslední argument proti řízení je ten, že se rozhodnutí vydává na dobu určitou, a to 10 let. Po této době se vám může teoreticky stát, že přijdete o možnost provozovat domovní ČOV.

Nezapomeňte ještě nakonec stavbu zkolaudovat, k tomu je potřeba podat žádost o kolaudaci na stavebním úřadě. Ta probíhá na osobním setkání a budou se vám hodit dokumenty, které jste v celém procesu posbírali. Více o kolaudaci domovní ČOV naleznete zde.

10) Závěrem

Doufáme, že vám tento průvodce ČOV na ohlášení pomůže se zorientovat a minimálně se rozhodnout, jakou cestou se vydáte. Pokud nechcete trávit několik měsíců jednáním s úřady, klidně se na nás obraťte, ve svém repertoáru máme vyřízení povolení pro všechny typy domovních ČOV.

Pokud vás tento článek vystrašil nebo vám není něco jasné, neváhejte se nám ozvat. U našich projektů vám rádi pomůžeme i s vyřízením povolení.


Komentáře

Zanechte nám tu komentář nebo dotaz. Váš email nebude veřejný.